logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Profesor Krejčí: Súčasné geopolitické zmeny sveta

Nedeľa, 24 Jún 2018 18:24

Súčasné geopolitické zmeny sveta pohľadom profesora Oskara Krejčího.

 

Vo štvrtok 27.09.2018 o 17:30 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov.

 

Uskutoční sa tu ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

 

Hosťom v diskusií bude:

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. - významný český politológ, profesor, autor viac ako 30 kníh a tisíc najrôznejších štúdií a článkov.

 

Témy:

Súčasné geopolitické zmeny sveta

 

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

 

 

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha:

 

08.06.2018 [PDF]

03.07.2018 [PDF]

03.08.2018 [PDF]

08.09.2018 [PDF]


Ak ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk


V priebehu niekoľkých dní po prijímacom konaní zašleme všetkým uchádzačom poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí, uspešným uchádzačom aj zmluvu o zabezpečení výuky a ostatné informácie.


Nestihli ste sa prihlásiť do predchádzajúceho kola? Nevadí...viac info na http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

   

Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské vysokoškolské štúdium v Bratislave sa uskutočnia

1. termín 08.06.2018

2. termín 03.07.2018

3. termín 03.08.2018

4. termín 08.09.2018

 

Študijný program

Forma štúdia *1

Stupeň

Titul absolventa

Dĺžka štúdia *2

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

P, K

bakalársky

Bc.

3

Verejná správa a styk s verejnosťou

K

bakalársky

Bc.

3

Medzinárodné a diplomatické štúdia

P, K

magisterský

Mgr.

2

Európske štúdia a verejná správa

K

magisterský

Mgr.

2

pre podrobné informácie o študijnom programe kliknite na jeho názov (otvoria sa v novom okne)

*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch - rovnaká pre denné aj externé štúdium

 

 

Uchádzači o externú formu štúdia

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho motivačného pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného 1 prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

 

Uchádzači o dennú formu štúdia

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný 1 prehľad a motivačný pohovor. Pri prijímaní na bakalársky stupeň neberieme do úvahy priebeh štúdia na strednej škole, ani výsledky z absolvovanej maturity.

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy
1. termín do 20.05.2018

2. termín do 21.06.2018

3. termín do 25.07.2018

4. termín do 03.09.2018

 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

 

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie / diplom - overená fotokópia), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

 

 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR platí sa pri prihlásení bankovým prevodom alebo vkladom na účet školy.
Pre absolventov Bc. stupňa na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha je poplatok za prijímacie pohovory na Mgr. stupeň stanovený na 10,- EUR.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

 

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk alebo na tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73.

 


1 základné poznatky z oblastí dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad o aktuálnom dianí doma i v zahraničí v rámci stredoškolskej problematiky.

 

Literatúra pre záujemcov o prezenčné (denné) štúdium:

akékoľvek prehľady stredoškolského učiva z oblastí "dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti" - napríklad:

Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995

Barát, P. a kol.: Občianska náuka, Náuka o spoločnosti (prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ), Bratislava, ENIGMA

Dubcová, A. a kol.: Geografia, Bratislava, ENIGMA

Vojčík, P. a kol.: Základy práva, Bratislava, ENIGMA

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, Bratislava, SPN 1997

   

Témy záverečných prác

Streda, 02 Máj 2018 10:00

 

Informácia pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia:

Vážení študenti,
dňa 02.05.2018 o 12:00 bude spustený systém rezervácie tém záverečných prác pre a. r. 2018/2019. Rezervačný systém bude otvorený do 31.05.2018 do 12:00. Po tomto termíne už nebude možné si rezervovať témy.

 

Každú tému si môže zarezervovať iba jeden študent.


Po zarezervovaní témy na záverečnú prácu je potrebné vypísať a osobne doručiť na študijné oddelenie tlačivo "Oficiálna téma DP/BP" (stiahnete tu - DP, BP) do 15.6.2018. Splnenie  tejto povinnosti je  súčasťou podmienok pre získanie  zápočtu z predmetu Seminár k DP1/BP1.


Rezervácia tém je záväzná, nie je možné ju zmeniť!


Je potrebné, aby ste pri záverečnej práci správne vybrali typ práce - študenti Mgr. štúdia si vyberajú z diplomových prác, študenti Bc. štúdia si vyberajú z bakalárskych prác!


Registračný systém a zoznam tém záverečných 2018/2019 prác nájdete

TU - práce sa dajú rezervovať od 02.05.2018 12:00.

 

***

Po kliknutí na link rezervačného sytému sa Vám zobrazí tabuľka so zoznamom tém. V prípade, že chcete tému rezervovať, kliknite na "Rezervuj"....(táto položka bude zobrazená len v termíne 02.05.2018 12:00 - 31.05.2018 12:00). Následne Vás systém vyzve na zadanie rodného čísla (aj s /) a osobného Moggis čísla. Ak všetko prebehne v poriadku, Vaša práca bude zarezervovaná - o čom Vás bude rezervačný systém informovať....

 

Podrobné informácie k písaniu prác dostanete na seminári k BP a DP.

   

Informácia o sťahovaní Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

Štvrtok, 05 Apríl 2018 15:18

Vážené študentky, vážení študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

oznamujeme Vám, že dňa 09.04.2018 (pondelok) začíname so sťahovaním Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha na novú adresu:
Tomášikova 22, Bratislava - Ružinov - mapa https://bit.ly/2q6NqCR.

Z tohto dôvodu bude knižnica od 01.04.2018 zatvorená.

Výučba podľa plánovaného rozvrhu na letný semester 2017/2018 prebehne v existujúcich priestoroch na Bárdošovej ulici.

Od 09.05.2018 predpokladáme zahájenie  plnohodnotného chodu vysokej školy v nových priestoroch na Tomášikovej 22.

Žiadame Vás, aby ste sledovali systém Moggis (Nástenka), kde budú zverejňované aktuálne informácie o zmenách v rámci učební počas sťahovania.

Sme presvedčení, že nové priestory prispejú k zlepšeniu  komfortu Vášho štúdia.

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie obmedzení, ktoré prinesie logistika sťahovania.


V Bratislave dňa 6.4.2018Za Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha
PhDr. Ľudovít Hucík, Ph.D. v.r.

riaditeľ

 


   

Hodnotenie kvality 2017/2018

Streda, 14 Marec 2018 07:44

Vážená študentka, vážený študent,

v Moggise (v správach) nájdete link na krátky dotazník.

Prosíme Vás o jeho vyplnenie.

Pomôžete nám ohodnotiť a zvýšiť kvalitu procesov súvisiach so vzdelávaním.

Ďakujeme.

   

Klub absolventov - 2%

Posledná úprava Nedeľa, 04 Marec 2018 14:05

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na pôde Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha bolo založené občianske združenie Klub absolventov.

 

Cieľom združenia je združovať absolventov a priateľov vysokej školy, vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a vysokou školou, absolventmi a priateľmi združenia. Vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských, športových, relaxačných, regeneračných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny ľudí. Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne a inak znevýhodnených spoluobčanov.

 

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o podporu nášho klubu 2% z dane.

Aj vďaka Vám a Vaším príspevkom budeme môcť rozvíjať vzdelávanie, šport, vykonávať publikačnú činnosť, usporadúvať kongresy, konferencie a kurzy.

 

ĎAKUJEME!

 

Ďalšie informácie: Klub absolventov - 2%

   

Diskusia s vedením Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v BA

Sobota, 24 Február 2018 12:11

Vo štvrtok 01.03.2018 o 17:30 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, Bratislava-Kramáre.

 

Tentokrát sa ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov nebude venovať pravidelnej téme.

 

Hosťom v diskusií bude vedenie Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha.

 

Témy:

*sťahovanie Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha

*otázky spojené so štúdiom

*návrhy a nápady na vylepšenie školských a mimoškolských aktivít

 

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

 

   

FOTO: 8. ples

Piatok, 16 Február 2018 08:31

8. Ples (pestrofarebny) Vzdelavacieho a konzultacneho institutu v Bratislave Vysokej skoly mezinarodnich a verejnych vztahu Praha

Fotografie z 8. plesu - kliknite na link.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha organizoval 
10.02.2018 (sobota) 8. ples, ktorý sa bude konať v htl. Holiday Inn, Bratislava.

 

   

Viac článkov...


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk