logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Prijímacie konanie pre akademický rok 2018/2019

Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské vysokoškolské štúdium v Bratislave sa uskutočnia

1. termín 08.06.2018

2. termín 03.07.2018

3. termín 03.08.2018

4. termín 08.09.2018

 

Študijný program

Forma štúdia *1

Stupeň

Titul absolventa

Dĺžka štúdia *2

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

P, K

bakalársky

Bc.

3

Verejná správa a styk s verejnosťou

K

bakalársky

Bc.

3

Medzinárodné a diplomatické štúdia

P, K

magisterský

Mgr.

2

Európske štúdia a verejná správa

K

magisterský

Mgr.

2

pre podrobné informácie o študijnom programe kliknite na jeho názov (otvoria sa v novom okne)

*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch - rovnaká pre denné aj externé štúdium

 

 

Uchádzači o externú formu štúdia

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho motivačného pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného 1 prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

 

Uchádzači o dennú formu štúdia

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný 1 prehľad a motivačný pohovor. Pri prijímaní na bakalársky stupeň neberieme do úvahy priebeh štúdia na strednej škole, ani výsledky z absolvovanej maturity.

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy
1. termín do 20.05.2018

2. termín do 21.06.2018

3. termín do 25.07.2018

4. termín do 03.09.2018

 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

 

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie / diplom - overená fotokópia), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

 

 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR platí sa pri prihlásení bankovým prevodom alebo vkladom na účet školy.
Pre absolventov Bc. stupňa na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha je poplatok za prijímacie pohovory na Mgr. stupeň stanovený na 10,- EUR.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Bárdošova 33, 831 01 Bratislava

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

 

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk alebo na tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73.

 


1 základné poznatky z oblastí dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad o aktuálnom dianí doma i v zahraničí v rámci stredoškolskej problematiky.

 

Literatúra pre záujemcov o prezenčné (denné) štúdium:

akékoľvek prehľady stredoškolského učiva z oblastí "dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti" - napríklad:

Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995

Barát, P. a kol.: Občianska náuka, Náuka o spoločnosti (prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ), Bratislava, ENIGMA

Dubcová, A. a kol.: Geografia, Bratislava, ENIGMA

Vojčík, P. a kol.: Základy práva, Bratislava, ENIGMA

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, Bratislava, SPN 1997

 

Seminár Praha

Piatok, 15 September 2017 12:00

Seminár Praha v a. r. 2017/2018

23.11.2017 - 25.11.2017 2. ročník Mgr. MDŠ PS, 2. ročník Mgr. MDŠ KS, 2. ročník Mgr. EŠVS KS

01.02.2018 - 03.02.2018 1. ročník Mgr. MDŠ PS, 1. ročník Mgr. MDŠ KS, 1. ročník Mgr. EŠVS KS

22.02.2018 - 24.02.2018 1. ročník Bc. MVD PS, 2. ročník Bc. MVD PS, 3. ročník Bc. MVD PS

01.03.2018 - 03.03.2018 1. ročník Bc. MVD KS, 2. ročník Bc. MVD KS

08.03.2018 - 10.03.2018 3. ročník Bc.. MVD KS

 

Ďalšie informácie: Seminár Praha

   

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha:

 

09.06.2017 [PDF]

30.06.2017 [PDF]

08.09.2017 [PDF]

20.09.2017 [PDF]


Ak ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk


V priebehu niekoľkých dní po prijímacom konaní zašleme všetkým uchádzačom poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí, uspešným uchádzačom aj zmluvu o zabezpečení výuky a ostatné informácie.


Nestihli ste sa prihlásiť do predchádzajúceho kola? Nevadí...viac info na http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

   

Prijímacie konanie - harmonogram

Štvrtok, 07 September 2017 15:16

Prijímacie konanie pre a.r. 2017/2018
III. kolo - termín 8.9.2017

HARMONOGRAM

 

Bc. stupeň, odbor: Medzinárodné vzťahy a diplomacia,
prezenčná (denná) forma štúdia
09:00 prezencia
Miestnosť : P3

 

Bc. stupeň, odbor: Medzinárodné vzťahy a diplomacia, 
kombinovaná (externá) forma štúdia
10:00 prezencia
Miestnosť : P1

 

Bc. stupeň, odbor: Verejná správa a styk s verejnosťou, 
kombinovaná (externá) forma štúdia
11:00 prezencia
Miestnosť : P5

 

Mgr. stupeň, odbor: Medzinárodné a diplomatické štúdiá, 
prezenčná (denná) forma štúdia
12:00 prezencia
Miestnosť : P2

 

Mgr. stupeň, odbor: Medzinárodné a diplomatické štúdiá, 
kombinovaná (externá) forma štúdia
13:00 prezencia
Miestnosť : P3

 

Mgr. stupeň, odbor: Európske štúdiá a verejná správa, kombinovaná (externá) forma štúdia
14:00 prezencia
Miestnosť : P5

 

Prijímacie konanie - http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

   

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Posledná úprava Štvrtok, 07 September 2017 12:12

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

 

Harmonogram akademického roka 2016/2017 v prílohe (.PDF)


Harmonogram akademického roka 2017/2018 v prílohe (.PDF)

 

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

 

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2017/2018

MVD = Medzinárodné vzťahy a diplomacia, VSSV = Verejná správa a styk s verejnosťou
MDŠ = medzinárodné a diplomatické štúdia, EŠVS = Európske štúdia a verejná správa


Termíny zápisov do všetkých ročníkov prezenčnej formy štúdia a do 1. ročníkov kombinovanej formy štúdia pre a.r. 2017/2018 budú prebiehať nasledovne:

 

12.9.2017 (utorok) - prezenčná forma

1.roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 09:00 hod. - učebňa P3

2.roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 12:00 hod. - učebňa P1

 

 

13.9.2017 - prezenčná forma

3.roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) - 09:00 hod. - učebňa P3

1.roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) - 11:00 hod. - učebňa P1

2. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) - 13:00 hod. - učebňa P3

 

14.9.2017 - kombinovaná forma

1.roč. Bc. MVD KS - 13:00 hod. - učebňa P3

1.roč.Bc. VSSV KS - 13:00 hod. - učebňa P3

1.roč. Mgr. MDŠ KS - 15:00 hod. - učebňa P1

1.roč. Mgr. EŠVS KS - 15:00 hod. - učebňa P2

 

Zápis študentov do 2. - 3. ročníka kombinovanej formy štúdia

22.9.2017 - 2. Bc. MVD KS  - 12:00 hod. - učebňa P3
Termíny sústredení
22.09.2017 - 23.09.2017
06.10.2017 - 07.10.2017
20.10.2017 - 21.10.2017
11.11.2017
25.11.2017
9.12.2017

29.9.2017 - 3. Bc. MVD KS  -  14:00 hod. - učebňa P2
Termíny sústredení
10.11.2017 - 11.11.2017
24.11.2017 - 25.11.2017
8.12.2017 - 9.12.2017


22.9.2017 - 2. Mgr. EŠVS KS - 12:00 hod. - učebňa S2
Termíny sústredení
22.09.2017 - 23.09.2017
06.10.2017 - 07.10.2017
20.10.2017 - 21.10.2017

22.9.2017 - 2. Mgr. MDŠ KS  - 12:00 hod. - učebňa P5
Termíny sústredení
22.09.2017 - 23.09.2017
06.10.2017 - 07.10.2017
20.10.2017 - 21.10.2017

* Rozvrhy budú zverejnené na zápise 
** Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

 

Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.

   

Úradné hodiny ŠO počas letných prázdnin

Oznamujeme Vám,

že počas letných mesiacov júl a august 2017 bude študijné oddelenie otvorené nasledovne:

utorok - piatok v čase 10:00 - 14:00


Knižnica bude počas letných mesiacov zatvorená z dôvodu revízie fondu.

V prípade, že ste ešte nevrátili do knižnice zapožičané tituly, urobte tak obratom na študijnom oddelení.

 

V prípade akýchkoľvek otázok/požiadaviek nás kontaktujte na info@vip-vs.sk.

 

Prajeme Vám príjemné leto.

 

   

VŠMVV Praha prešla hodnotením Akreditačnej komisie SR

Utorok, 06 Jún 2017 16:35

V rámci komplexnej akreditácie získala zahraničná Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave od Akreditačnej komisie SR hodnotenie B+.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., ktorá má na území Slovenskej republiky štatút zahraničnej vysokej školy vzdeláva študentov a vykonáva vedu a výskum na svojom pracovisku - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.

 

Pracovisko, ako i celá škola podlieha zákonom a akreditácií v Českej republike. Posledné novely Zákona o VŠ rozhodli, že aj zahraničné vysoké školy budú podliehať kontrole a musia absolvovať komplexnú akreditáciu v súlade so Zákonom o Vysokých školách.

 

V rámci tejto komplexnej akreditácie, ktorá prebiehala na VŠMVV Praha a vo Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave počas roka 2016 a 2017 získala VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inšitút v Bratislave od Akreditačnej komisie SR hodnotenie B+, čím škola splnila všetky zákonné podmienky na ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky.


Ďalšie informácie: VŠMVV Praha prešla hodnotením Akreditačnej komisie SR

   

VIERA VERSUS POLITIKA - GEOPOLITIKA SVÄTEJ STOLICE VATIKÁN

Piatok, 26 Máj 2017 14:51

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom

VIERA VERSUS POLITIKA

GEOPOLITIKA SVÄTEJ STOLICE VATIKÁN

pod záštitou

Arcibiskupa pražského, Kardinála Dominika Duku OP

 

Konferencia sa uskutoční 06.06.2017 (utorok) od 09:30

v sídle organizátora - Bárdošova 33, Bratislava.

 

Potvrdené prednášky:

JUDr. Ján Čarnogurský – bývalý predseda vlády SR
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. – rektor VŠMVV Praha
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. – teológ, generálny riaditeľ Rádio Lumen
PhDr. Mária Holubová, PhD. – odborníčka na medzinárodné vzťahy
Mgr. Peter Hajnala, PhD. – odborník z praxe
PhDr. Marián Děd, PhD. – katolícky kňaz, politológ

 

pre viac info nás kontaktujte na konferencia@vip-vs.sk


   

Výberové konanie - lektor cudzieho jazyka

Streda, 24 Máj 2017 14:50

Riaditeľ

Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

 

vypisuje

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov – lektorov cudzieho jazyka na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.

 

Katedra jazykov

 • 1 miesto  lektor anglického jazyka
 • 1 miesto  lektor nemeckého a ruského jazyka

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • splnené kvalifikačné podmienky pre výučbu daných cudzích jazykov
 • pedagogická prax
 • občianska morálna bezúhonnosť.

 

K prihláške je potrebné doložiť:

 • štruktúrovaný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov

 

Termín nástupu do  zamestnania:

 • 1.9.2017

 

Miesto výkonu práce:

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

 

Spolu s prihláškou žiadame zaslať i súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. SR  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky zasielajte poštou do 30.6.2017  s označením: „výberové konanie“ na adresu: Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava.

 

V Bratislave dňa 24.5.2017

 

   

Viac článkov...


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk