logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Študentom VŠ na skúšku - Deň otvorených dverí

Pondelok, 08 Október 2018 11:00

Zaujímajú Vás spoločenskovedné odbory a chceli by ste si aspoň na chvíľku vyskúšať, aké je to byť vysokoškolákom?

Príďte k nám v pondelok 26. novembra 2018 na „Deň otvorených dverí“!

Vypočujte si zaujímavé prednášky na aktuálne témy, spoznajte našich študentov, vyučujúcich, vedenie, priestory školy a vyskúšajte si, ako sa u nás vyučuje!


Ďalšie informácie: Študentom VŠ na skúšku - Deň otvorených dverí

 

Prijímacie konanie pre akademický rok 2019/2020

Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské vysokoškolské štúdium v Bratislave sa uskutočnia

1. termín 27.03.2019

2. termín 07.06.2019

3. termín 04.07.2019

4. termín 07.09.2019

 

 

Študijný program

Forma štúdia *1

Stupeň

Titul absolventa

Dĺžka štúdia *2

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

P, K

bakalársky

Bc.

3

Verejná správa a styk s verejnosťou

K

bakalársky

Bc.

3

Medzinárodné a diplomatické štúdia

P, K

magisterský

Mgr.

2

Európske štúdia a verejná správa

K

magisterský

Mgr.

2

pre podrobné informácie o študijnom programe kliknite na jeho názov (otvoria sa v novom okne)

*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch - rovnaká pre denné aj externé štúdium

 

 

Uchádzači o externú formu štúdia

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho motivačného pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného 1 prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

 

Uchádzači o dennú formu štúdia

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný 1 prehľad a motivačný pohovor. Pri prijímaní na bakalársky stupeň neberieme do úvahy priebeh štúdia na strednej škole, ani výsledky z absolvovanej maturity.

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

1. termín do 15.03.2019

2. termín do 20.05.2019

3. termín do 24.06.2019

4. termín do 02.09.2019

 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

 

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie / diplom - overená fotokópia), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

 

 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR platí sa pri prihlásení bankovým prevodom alebo vkladom na účet školy.
Pre absolventov Bc. stupňa na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha je poplatok za prijímacie pohovory na Mgr. stupeň stanovený na 10,- EUR.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

 

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk alebo na tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73.

 


1 základné poznatky z oblastí dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad o aktuálnom dianí doma i v zahraničí v rámci stredoškolskej problematiky.

 

Literatúra pre záujemcov o prezenčné (denné) štúdium:

akékoľvek prehľady stredoškolského učiva z oblastí "dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti" - napríklad:

Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995

Barát, P. a kol.: Občianska náuka, Náuka o spoločnosti (prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ), Bratislava, ENIGMA

Dubcová, A. a kol.: Geografia, Bratislava, ENIGMA

Vojčík, P. a kol.: Základy práva, Bratislava, ENIGMA

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, Bratislava, SPN 1997

   

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha:

 

08.06.2018 [PDF]

03.07.2018 [PDF]

03.08.2018 [PDF]

08.09.2018 [PDF]


Ak ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk


V priebehu niekoľkých dní po prijímacom konaní zašleme všetkým uchádzačom poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí, uspešným uchádzačom aj zmluvu o zabezpečení výuky a ostatné informácie.


Nestihli ste sa prihlásiť do predchádzajúceho kola? Nevadí...viac info na http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

 

K zápisu sa dostavte podľa priloženého Harmonogramu, ktorý nájdete v časti Rozvrhy a harmonogram.

 

   

Seminár Praha

Streda, 15 August 2018 11:00

Seminár Praha v a. r. 2018/2019


29.11.-01.12.2018      2. Mgr. EŠVS KS + 2. Mgr. MDŠ KS + 2. Mgr. MDŠ PS

07.02.-09.02.2019      2. Bc. MVD KS + 1. Bc. MVD PS + 1. Bc. MVD KS + 1. Bc. VS KS

14.02.-16.02.2019      1. Mgr. MDŠ PS + 1. Mgr. MDŠ KS + 1. Mgr. EŠVS KS

28.02.-02.03.2019      3. Bc. MVD PS + 3. Bc. MVD KS + 2. Bc. MVD PS

 

Ďalšie informácie: Seminár Praha

   

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Posledná úprava Streda, 15 August 2018 12:28

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

Harmonogram akademického roka 2017/2018 v prílohe (.PDF)

 

Harmonogram akademického roka 2018/2019 v prílohe (.PDF)

 

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

 

Zápis študentov na štúdium v akademickom roku 2018/2019

MVD = Medzinárodné vzťahy a diplomacia, VSSV = Verejná správa a styk s verejnosťou
MDŠ = medzinárodné a diplomatické štúdia, EŠVS = Európske štúdia a verejná správa


11.09.2018 (utorok) – prezenčná forma

2. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 09:00 učebňa 1

3. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 11:00 učebňa 2

2. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) 13:00 učebňa 1

 

12.09.2018 (streda) – prezenčná forma

1. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 09:00 učebňa 2

1. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium) 12:00 učebňa 1

 

14.09.2018 (piatok) – kombinovaná forma

1. roč. Bc. MVD KS (externé štúdium) 13:00 učebňa 2

1. roč. Bc. VSSV KS (externé štúdium) 13:00 učebňa 2

1. roč. Mgr. MDŠ KS (externé štúdium) 15:00 učebňa 3

1. roč. Mgr. EŠVS KS (externé štúdium) 15:00 učebňa 3

Zápis študentov do 2.-3. ročníka kombinovanej formy štúdia

2. Bc. MVD KS 21.09.2018 12:00 učebňa 1

3. Bc. MVD KS 28.09.2018 14:00 učebňa 2

2. Mgr. EŠVS KS 21.09.2018 12:00 učebňa 5

2. Mgr. MDŠ KS 21.09.2018 12:00 učebňa 5

Seminár Praha 2018/2019

Termín na nahlásenie rezervácie využitia služieb na Seminár Praha (ubytovania a doprava) do 30.09.2018.

29.11.-01.12.2018 2. Mgr. EŠVS KS + 2. Mgr. MDŠ KS + 2. Mgr. MDŠ PS

07.02.-09.02.2019 2. Bc. MVD KS + 1. Bc. MVD PS + 1. Bc. MVD KS + 1. Bc. VS KS

14.02.-16.02.2019 1. Mgr. MDŠ PS + 1. Mgr. MDŠ KS + 1. Mgr. EŠVS KS

28.02.-02.03.2019 3. Bc. MVD PS + 3. Bc. MVD KS + 2. Bc. MVD PS

 

* Rozvrhy  budú zverejnené na zápise 
** Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.

   

Úradné hodiny júl 2018

Utorok, 03 Júl 2018 23:58

Z dôvodu realizácie dodatočných technických úprav v priestoroch školy bude škola úplne zatvorená v dňoch:

od 04.07.2018 od 12:00 do 10.07.2018 (vrátane).

 

Od 11.07.2018 bude škola otvorená počas úradných hodín študijného oddelenia (letný režim 01.07.2018-31.08.2018):

utorok - piatok 10:00-14:00

   

Profesor Krejčí: Súčasné geopolitické zmeny sveta

Nedeľa, 24 Jún 2018 18:24

Súčasné geopolitické zmeny sveta pohľadom profesora Oskara Krejčího.

 

Vo štvrtok 27.09.2018 o 17:30 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov.

 

Uskutoční sa tu ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

 

Hosťom v diskusií bude:

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. - významný český politológ, profesor, autor viac ako 30 kníh a tisíc najrôznejších štúdií a článkov.

 

Témy:

Súčasné geopolitické zmeny sveta

 

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

 

   

Témy záverečných prác

Streda, 02 Máj 2018 10:00

 

Informácia pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia:

Vážení študenti,
dňa 02.05.2018 o 12:00 bude spustený systém rezervácie tém záverečných prác pre a. r. 2018/2019. Rezervačný systém bude otvorený do 31.05.2018 do 12:00. Po tomto termíne už nebude možné si rezervovať témy.

 

Každú tému si môže zarezervovať iba jeden študent.


Po zarezervovaní témy na záverečnú prácu je potrebné vypísať a osobne doručiť na študijné oddelenie tlačivo "Oficiálna téma DP/BP" (stiahnete tu - DP, BP) do 15.6.2018. Splnenie  tejto povinnosti je  súčasťou podmienok pre získanie  zápočtu z predmetu Seminár k DP1/BP1.


Rezervácia tém je záväzná, nie je možné ju zmeniť!


Je potrebné, aby ste pri záverečnej práci správne vybrali typ práce - študenti Mgr. štúdia si vyberajú z diplomových prác, študenti Bc. štúdia si vyberajú z bakalárskych prác!


Registračný systém a zoznam tém záverečných 2018/2019 prác nájdete

TU - práce sa dajú rezervovať od 02.05.2018 12:00.

 

***

Po kliknutí na link rezervačného sytému sa Vám zobrazí tabuľka so zoznamom tém. V prípade, že chcete tému rezervovať, kliknite na "Rezervuj"....(táto položka bude zobrazená len v termíne 02.05.2018 12:00 - 31.05.2018 12:00). Následne Vás systém vyzve na zadanie rodného čísla (aj s /) a osobného Moggis čísla. Ak všetko prebehne v poriadku, Vaša práca bude zarezervovaná - o čom Vás bude rezervačný systém informovať....

 

Podrobné informácie k písaniu prác dostanete na seminári k BP a DP.

   

Informácia o sťahovaní Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

Štvrtok, 05 Apríl 2018 15:18

Vážené študentky, vážení študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

oznamujeme Vám, že dňa 09.04.2018 (pondelok) začíname so sťahovaním Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha na novú adresu:
Tomášikova 22, Bratislava - Ružinov - mapa https://bit.ly/2q6NqCR.

Z tohto dôvodu bude knižnica od 01.04.2018 zatvorená.

Výučba podľa plánovaného rozvrhu na letný semester 2017/2018 prebehne v existujúcich priestoroch na Bárdošovej ulici.

Od 09.05.2018 predpokladáme zahájenie  plnohodnotného chodu vysokej školy v nových priestoroch na Tomášikovej 22.

Žiadame Vás, aby ste sledovali systém Moggis (Nástenka), kde budú zverejňované aktuálne informácie o zmenách v rámci učební počas sťahovania.

Sme presvedčení, že nové priestory prispejú k zlepšeniu  komfortu Vášho štúdia.

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie obmedzení, ktoré prinesie logistika sťahovania.


V Bratislave dňa 6.4.2018Za Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha
PhDr. Ľudovít Hucík, Ph.D. v.r.

riaditeľ

 


   

Viac článkov...


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk