logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Fond na podporu vzdelávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že Rada Fondu na podporu vzdelávania dňa 11.7.2013 schválila nové podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov aj pedagógov v zmysle zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania, na základe ktorých môžu študenti od 15.7.2013 žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.

 

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov v súlade so zákonom č. 396/2012 Z z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon o FnPV“). 

 

Hlavnou činnosťou FnPV je poskytovanie pôžičiek podľa §10 a §14 zákona o FnPV, t.j. pôžičky študentov a pedagógom. 

 

Vznikom FnPV sa zmenili podmienky poskytovania pôžičiek ako pre študentov, tak aj pre pedagógov. Ide najmä o možnosť vyššej výšky poskytnutej pôžičky, väčšiu variabilitu možností pri výbere poskytovaných pôžičiek, zjednodušenie podmienok pre ich poskytovanie, každoročná úprava úrokovej sadzby na základe vývoja výnosov štátnych dlhopisov so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj o rozšírenie okruhu žiadateľov o pôžičku. Zákon o FnPV novým nastavením podmienok poskytovania pôžičiek umožňuje vyššiu flexibilitu činnosti fondu pri reakciách na požiadavky klientov. 

 

Študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje statús študenta na žiadosti o pôžičku - časť 3. „Potvrdenie fakulty, vysokej školy“.

 

Žiadosti o pôžičku od akademického roka 2013/2014 doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu FnPV.

 

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku je stanovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona o FnPV do 31. októbra 2013. 

 

Podľa nových podmienok zároveň platí, že žiadatelia musia byť zapísaní na príslušný stupeň štúdia toho akademického roka, na ktorý sa pôžička poskytuje (akademického roka 2013/2014).

 

Až po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o pôžičku, t.j. po 31.10.2013 bude fond vyhodnocovať prijaté žiadosti o pôžičku podľa stanovených zákonných kritérií. 

 

Žiadateľ predkladá žiadosť o pôžičku výlučne v papierovej podobe na tlačive vydanom FnPV. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu http://www.fnpv.sk/ziadost-o-studentsku-pozicku

 

Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2013/2014 nájdete na web stránke http://www.fnpv.sk/fnpv-pre-studentov a zároveň v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku podľa par. § 10 zákona o FnPV.

 

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk