logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Prednáška: Obecný sociálny podnik - alternatíva rozvoja územia

Vysoká škola VŠ

 

v spolupráci s

 

epic

 

si Vás dovoľujú pozvať na

 

prednášku spojenú s diskusiou

 

Obecný sociálny podnik - alternatíva rozvoja územia

Michal Smetanka, nezisková organizácia EPIC

 

08.04.2014 (utorok) o 17:00

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha
Bárdošova 33, Bratislava - Kramáre

 

Prednáška zhrnie históriu sociálneho podnikania, súčasný stav aj víziu do budúcnosti. Porovná situáciu v oblasti sociálneho podnikania na Slovensku so skúsenosťami zo zahraničia a predstaví model obecného sociálneho podnikania ako možnosť rozvoja menej rozvinutých lokalít Slovenska.

Zadefinuje špecifiká obecného sociálneho podniku, jeho vznik, a prínos pre komunitu. Vysvetlí analýzu zdrojov územia a následnú tvorbu stratégie a inštitucionalizáciu obecného sociálneho podniku.

 

Štruktúra prednášky v bodoch:
1. Sociálne podnikanie
- stručne z histórie
- súčasný stav problematiky
- skúsenosti zo zahraničia
- skúsenosti na Slovensku

 

2. Možnosti rozvoja málorozvinutých regiónov a lokalít Slovenska prostredníctvom obecných sociálnych podnikov

 

3. Obecné sociálne podniky
- Význam a možný prínos obecného sociálneho podniku
- Vznik a sieťovanie obecného sociálneho podniku
- Analýza zdrojov územia
- Tvorba stratégie obecného sociálneho podniku
- Inštitucionalizácia obecného sociálneho podniku.

 

4. Diskusia

 

 

Michal Smetanka - expert neziskovej organizácie EPIC pre lokálne iniciatívy, jeden z najvýraznejších komunitných aktivistov a terénny pracovníkov na Slovensku, tréner a projektový manažér v oblasti tvorby projektov zameraných na ekonomický rozvoj menej rozvinutých regiónov a strategické plánovanie, multiinštrumentalista a cestovateľ.  Za svoje aktivity získal viaceré medzinárodné ocenenia, napr. prestížne ocenenie „Ashoka Social Inovator for Public“, alebo bol súčasťou oficiálneho programu japonského princa Fumihito Akišino počas jeho poslednej návštevy v Európe.

 

Nezisková organizácia EPIC je jednou z najväčších a najrešpektovanejších neziskových organizácií v Austrálii pracujúcich v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. Už viac ako 20 rokov prostredníctvom svojich vyše 400 zamestnancov ročne asistuje viac ako 10 000 klientom s najrôznejšími druhmi znevýhodnenia a marginalizácie uplatniť sa na otvorenom trhu práce.

EPIC v roku 2012 otvoril svoju prvú dcérsku organizáciu v Európe, ktorou je nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave. Ambíciou EPICu na Slovensku je aktívne poskytovať individualizované služby zamestnanosti určené pre znevýhodnené skupiny, ovplyvňovať tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín a asistovať pri príprave a realizácii programov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni. Nezisková organizácia EPIC je členom Americkej obchodnej komory a siete Social Innovation Europe.

 

Čo je to sociálne podnikanie?

Sociálne podnikanie (anglicky social enterprise) je spôsob podnikania, ktorý v sebe spája princípy podnikateľského sektora a riešenia spoločenských problémov. Preto sa v niektorých krajinách nazýva “štvrtým sektorom“.

Sociálny podnik, aplikuje princípy bežného podnikateľského subjektu a rovnako ako bežný podnikateľský subjekt, produkuje a predáva tovary alebo služby. Jediný rozdiel je, že zisk, ktorý sociálny podnik vytvorí nie je prerozdeľovaný medzi akcionárov alebo zakladateľov podniku, ale je využitý v prospech riešenia konkrétneho spoločenského problému.
Množstvo podnikateľských subjektov podporuje spoločensky zodpovedné aktivity, avšak rozdiel medzi sociálne zodpovedným podnikateľským subjektom a sociálnym podnikom, je práve vo využívaní zisku.

Sociálne podnikanie sa stáva stále viac populárnym nástrojom pre riešenie problémov ako napr. nezamestnanosť znevýhodnených skupín najmä v prostredí malých samospráv (obec je zakladateľom sociálneho podniku a sociálny podnik je kontrolovaný obecným zastupiteľstvom).

 

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk