logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Koronavírus - aktuality

25.03.2020 21:45:00 - platné


Vážené študentky, vážení študenti, kolegovia,

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 vám oznamujeme, že týmto opatrením nahrádzame všetky doposiaľ zverejnené opatrenia platné na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha:

 

1.) Priama výučba sa prerušuje do odvolania.

 

2.) Budova školy bude zatvorená do odvolania.

 

3.) Študijné oddelenie je Vám k dispozícii počas pracovných dní v čase 10:00 - 14:00 výhradne na e-mailoch info@vip-vs.sk a mobilnom telefónnom čísle 0917 243 560.

 

4.) Počas prerušenej priamej výučby sa výučba nahrádza samoštúdiom. Všetci vyučujúci boli požiadaní o zaslanie materiálov k náhradnej forme výučby a tieto materiály k samoštúdiu sú zverejnené priebežne v systéme Moggis - Nástenka - Dokumenty - „žlté zložky NÁHRADA VÝUČBY“. Preto sledujte systém Moggis.

 

5.) Vyučujúci budú študentom pravidelne k dispozícií formou on-line konzultácií cez zoom.us – podrobnosti a návody budú zverejnené najneskôr 26.03.2020 (štvrtok) o 20:00 v Moggise. Upozorňujeme študentov, že je NUTNÉ si tieto informácie prečítať.

 

6.) Ukončenie predmetov bude prebiehať on-line formou, pričom každý vyučujúci bude o spôsobe a forme ukončenia predmetu študentov informovať na on-line konzultáciách a prostredníctvom Moggisu. Upozorňujeme študentov, že pre riadne ukončenie predmetu je NUTNÉ tieto informácie sledovať.

 

7.) Všetky skúškové termíny vypísané v systéme Moggis sú zrušené, študenti prihlásení na termíny budú automaticky odhlásení.

 

8.) Skúšky, ktoré musia prebehnúť ústnou formou pred komisiou (štátne záverečné skúšky, súborné skúšky z ANJ, Práva a Ekonómie) budú naplánované až po skončení mimoriadnych opatrení, nie však skôr ako v pôvodne určených termínoch. Náhradné termíny budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu (min. 10 dní vopred).

 

9.) Odovzdávanie (preberanie) bakalárskych a diplomových prác sa upravuje nasledovne:

a) Nový termín na odovzdanie BP - do 30.04.2020 14:00 (štvrtok)

b) Nový termín na odovzdanie DP - do 29.05.2020 14:00 (piatok)

c) Práce budú odovzdávané/preberané výhradne bezkontaktne, t.j. elektronicky - emailom zaslaná práca vo formáte PDF.

d) Práce je možné zasielať na e-mail info@vip-vs.sk najskôr 15.04.2020.

e) Študijné oddelenie zaslané BP/DP formálne skontroluje a až po schválení práce študijným oddelením študent nahráva svoju prácu do systému Ephorus.

f) Študijné oddelenie zašle podklady na úhradu za služby zviazania práce a ostatných náležitostí (cena za komplet 60,-Eur – podrobnejšie info o tejto službe nájdete v aktualitách a na Moggise). V prípade, že sa študent rozhodne nevyužiť služby ponúknuté školou, dohodne si odovzdanie práce (zviazané práce vrátane CD, spisových dosiek, atď. podľa Návodu na tvorbu BP/DP) so študijným oddelením e-mailom / telefonicky a to najneskôr do termínu odovzdania prác (schválenie práce študijným oddelením je nutné aj v tomto prípade).

g) Študentom končiacich ročníkov odporúčame vzniknutú situáciu a čas využiť na písanie, konzultovanie a finalizáciu záverečných prác a príprave na štátne záverečné skúšky.

 

10.) Prijímacie skúšky budú naplánované až po skončení mimoriadnych opatrení. Náhradné termíny budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu (min. 14 dní vopred).

 

11.) Napriek všetkým týmto mimoriadnym opatreniam zabezpečíme ukončenie všetkých aktivít vyplývajúcich z harmonogramu akademického roka 2019/2020 a jeho úprav v zmysle zverejnených (príp. ďalších) opatrení, t.j. akademický rok 2019/2020 sa končí 31.08.2020.

 

12.) Plánovaný termín Promócií dňa 27.06.2020 je predbežne zrušený. Diplomy a doklady o skončení štúdia budú absolventom odovzdané počas náhradného termínu promócií v mesiaci október, prípadne na študijnom oddelení v termínoch stanovených školou.

 

V prípade ďalších otázok ohľadom organizácie štúdia kontaktujte študijné oddelenie e-mailom na info@vip-vs.sk / telefonicky na 0917 234 560, ktoré je k dispozícii v obmedzenom režime - počas pracovných dní 10:00-14:00.

 

Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k prípadnej úprave opatrení, o ktorých budeme študentov riadne informovať prostredníctvom aktualít na webstránke www.vip-vs.sk a na Moggise.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť, ktoré nám všetkým pomôžu v tejto náročnej situácii.


 


 

16.03.2020 10:00:00 - už neplatné

 

Vážené študentky, vážení študenti, kolegovia,

prevencia a ochrana zdravia sú pre nás na prvom mieste.


Práve preto sme pristúpili k rozhodnutiu, že budova školy bude od 16.03.2020 do odvolania zatvorená.


V tomto období sme Vám k dispozícii počas pracovných dní v čase 10:00 - 14:00 na e-mailoch a mobilnom telefónnom čísle 0917 243 560.


V súvislosti s touto informáciou je odovzdávanie (preberanie) bakalárskych a diplomových prác pozastavené.


Termín na odovzdanie BP, ktorý je oficiálne vypísaný do 31.3.2020, bude posunutý.

Nový termín na odovzdanie BP bude zverejnený ihneď po zrušení mimoriadnych opatrení.


Termín na odovzdávanie DP - do 30.4.2020 - zostáva zatiaľ v platnosti.


Študentom končiach ročníkov odporúčame vzniknutú situáciu a čas využiť na písanie, konzultovanie a finalizáciu záverečných prác.


Z uvedené dôvodu nebude zrealizované I. kolo prijímacích pohovorov, ktoré je naplánované na termín 25.03.2020.Okrem horeuvedených opatrení a zmien naďalej platia opatrenia vydané 13.03.2020.


V zmysle týchto opatrení je teda výučba na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha naďalej prerušená do 30.03.2020.


Termíny výučby a skúškové termíny naplánované do termínu 30.03.2020 sú zrušené, študenti prihlásení na dané termíny budú automaticky odhlásení.


Počas prerušenej priamej výučby sa výučba nahrádza samoštúdiom. Všetci vyučujúci boli požiadaní o zaslanie materiálov k náhradnej forme výučby a tieto materiály k samoštúdiu budú zverejnené priebežne v systéme Moggis - Nástenka - Dokumenty - „žlté zložky NÁHRADA VÝUČBY“. Preto sledujte systém Moggis.


Organizáciu zostávajúcej časti semestra budeme upresňovať podľa aktuálneho vývoja situácie.


Po ukončení preventívnych opatrení vám pedagógovia budú osobne k dispozícií počas konzultačných hodín.


V prípade ďalších otázok ohľadom organizácie štúdia kontaktujte študijné oddelenie e-mailom na info@vip-vs.sk / telefonicky na 0917 234 560, ktoré je k dispozícii v obmedzenom režime - počas pracovných dní 10:00-14:00.


Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k prípadnej úprave opatrení, o ktorých budeme študentov riadne informovať prostredníctvom aktualít na webstránke www.vip-vs.sk.


Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť, ktoré nám všetkým pomôžu v tejto náročnej situácii.

 

 

 


13.03.2019 17:47:00 - už neplatné

 

 

Vážené študentky, vážení študenti, kolegovia,

na základe ďalších opatrení, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR dňa 12.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, sú od pondelka 16.03.2020 na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.


V zmysle vyššie uvedených opatrení je teda výučba na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha naďalej prerušená do 30.03.2020.


Termíny výučby a skúškové termíny naplánované do termínu 30.03.2020 sú zrušené, študenti prihlásení na dané termíny budú automaticky odhlásení.


Študentom končiach ročníkov odporúčame vzniknutú situáciu a čas využiť na písanie, konzultovanie a finalizáciu záverečných prác.

Termíny odovzdania BP (do 31.03.2020) a DP (30.04.2020) zostávajú zatiaľ v platnosti.


Počas prerušenej priamej výučby sa výučba nahrádza samoštúdiom. Všetci vyučujúci boli požiadaní o zaslanie materiálov k náhradnej forme výučby a tieto materiály k samoštúdiu budú zverejnené priebežne v systéme Moggis - Nástenka - Dokumenty - „žlté zložky NÁHRADA VÝUČBY“. Preto sledujte systém Moggis.


Organizáciu zostávajúcej časti semestra budeme upresňovať podľa aktuálneho vývoja situácie.


Po ukončení preventívnych opatrení vám pedagógovia budú osobne k dispozícií počas konzultačných hodín.


V prípade ďalších otázok ohľadom organizácie štúdia kontaktujte študijné oddelenie e-mailom na info@vip-vs.sk / telefonicky na 0917 234 560, ktoré je k dispozícii v obmedzenom režime - počas pracovných dní 10:00-14:00.


Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k prípadnej úprave opatrení, o ktorých budeme študentov riadne informovať prostredníctvom aktualít na webstránke www.vip-vs.sk.

 

 

 

 


09.03.2020 19:39:00 - už neplatné

 

 

 

Vážené študentky, vážení študenti, kolegovia,

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 vám oznamujeme, že týmto meníme opatrenia zverejnené 08.03.2020 a z dôvodu eliminácie možných rizík sa v rámci preventívnych opatrení


na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha

prerušuje

priama výučba* v termíne: od 10.03.2020 (utorok) do 16.03.2020 (pondelok) vrátane.

* externí študenti piatok 13.3.2020 až sobota 14.3.2020

* denní študenti utorok 10.3.2020 až pondelok 16.3.2020 (vrátane)


Počas prerušenej priamej výučby sa výučba nahrádza samoštúdiom. Všetci vyučujúci boli požiadaní o zaslanie materiálov k náhradnej forme výučby a tieto materiály k samoštúdiu budú zverejnené priebežne v systéme Moggis - Nástenka - Dokumenty - „žlté zložky NÁHRADA VÝUČBY“.


Po ukončení preventívnych opatrení vám pedagógovia budú osobne k dispozícií počas konzultačných hodín.


V prípade ďalších otázok ohľadom organizácie štúdia kontaktujte študijné oddelenie e-mailom na info@vip-vs.sk / telefonicky na 0917 234 560.


Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k predĺženiu a prípadnej úprave opatrení, o ktorých budeme študentov riadne informovať prostredníctvom aktualít na webstránke www.vip-vs.sk.

 

 


 

08.03.2020 19:56:18 - už neplatné

Vážené študentky, vážení študenti, kolegovia,

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a k otázkam o priebehu výuky na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave Vás informujeme nasledovne:


1. Výučba v dennej / externej forme štúdia prebieha riadne podľa plánovaného rozvrhu.


2. Povinnosť študentov denného štúdia povinne sa zúčastňovať prebiehajúcej výučby podľa plánovaného rozvrhu sa od 09.03.2020 až do odvolania mení na dobrovoľnú účasť na štúdiu (neúčasť na štúdiu nie je potrebné ospravedlňovať a takáto neúčasť nebude pedagógom hodnotená ako nesplnenie podmienok účasti na hodinách). Odprednášanú látku si študenti budú musieť doštudovať samoštúdiom.


3. V prípade, že študenti / zamestnanci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil hromadný výskyt koronavírusu (Taliansko, Čína, ...), musia sa takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu zdržať návštevy školy, pričom o tomto fakte informujú študijné oddelenie e-mailom na adrese info@vip-vs.sk .


4. Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k opatreniam, o ktorých budeme študentov riadne informovať prostredníctvom aktualít na webstránke www.vip-vs.sk.Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadame o dodržiavanie tohto usmernenia nasledovne:


1. V prípade, že študenti / zamestnanci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.


2. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

a. ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

b. v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

c. v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

d. v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.


3. Ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

a. pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

b. pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

c. vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk
Central European Education Institute