logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

MACKO, M.: Zákon o obstarávaní predĺžil bežné súťaže

Zákon o obstarávaní predĺžil bežné súťaže

 

Miroslav Macko

 

Zákon o verejnom obstarávaní patrí k najčastejšie novelizovanej legislatíve u nás. Tento rok bol novelizovaný štyrikrát a údajne do konca roka bude opäť novelizovaný. Čo priniesli tieto zmeny a čo z nich vyplýva?

 

Od 1. júla 2013 až do predpokladaného zavedenia štátneho elektronického trhoviska v júli 2014 sú maximálne limity pre jednoduché zákazky 20 000 eur ročne pri nákupe tovarov a služieb, 30 000 eur pri obstarávaní prác a 40 000 eur pri nákupe potravín. Z hľadiska samosprávy či štátnej správy ide o významné zvýšenie limitov a administratívne zjednodušenie nákupu. Na porovnanie, v Česku mali zákazku s nízkou hodnotou do limitu dva milióny a od roku 2016 majú milión korún.

 

Povinne treba zverejňovať všetky zákazky, pri ktorých je predpokladaná hodnota vyššia ako tisíc eur, a to minimálne tri pracovné dni pred zadaním zákazky. Správu o zákazke je potrebné zverejniť do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

 

Tiež je povinnosť zverejňovať informácie o otváraní ponúk, a to najneskôr v deň otvárania obálok. Pribudla povinnosť zverejnenia výsledku vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v profile súčasne so zaslaním Oznámenia o výsledku. Rovnako je v profile potrebné zverejňovať zmluvy, dodatky, dodacie listy či preberacie protokoly, a všetky ostatné dokumenty súvisiace s obstarávaním. Ide napríklad o termín otvárania ponúk pre časť Ostatné a časť Kritériá, či povinnosť informovať úrad o vylúčení uchádzača zo súťaže, resp. o tom, že žiadny z účastníkov súťaže vylúčený nebol.

 

Do zákona pribudla presná definícia mimoriadne nízkej ponuky a povinnosť vylúčiť uchádzača bola zmenená na možnosť. Ponuka je mimoriadne nízka, ak je o 30 percent nižšia ako priemer cien ostatných ponúk, alebo ak je o 15 percent nižšia ako druhá najnižšia ponuka a zároveň o 15 percent nižšia ako zadávateľom stanovená predpokladaná hodnota zákazky. Definícia a pravidlá pre mimoriadne vysokú ponuku, žiaľ, v zákone stále absentujú.

 

Povinnosť realizovať elektronické aukcie pri nákupe tovarov zostala zachovaná. Novela upravuje povinnosť predlžovania aukcie bez limitovania počtu predĺžení, avšak priniesla aj neistotu. Podľa striktného výkladu paragrafového znenia zákona sa stala povinnou pri každom nákupe tovarov v hodnote vyššej ako tisíc eur, čo nikto nedodržiava.

 

Nariadenia Európskej komisie upravujú pre celú Európsku úniu spoločné pravidlá a limity pre nadlimitné zákazky. Ostatné postupy a limity sú vecou národnej legislatívy. Zákonodarcovia pri každej zmene zákona argumentujú snahou o zjednodušenie a skrátenie procesu verejného obstarávania.

 

Dnešný zákon obsahuje ustanovenia, ktorými sa majú eliminovať obštrukcie uchádzačov pri problematických súťažiach, ako sú železnice a stavby diaľnic. Na strane druhej sa predĺžil čas trvania bežných, neproblematických súťaží, a to z viacerých dôvodov. Smernica o súbehu lehoty žiadania o súťažné podklady a lehoty na predkladanie ponúk zvýši trvanie súťaže o 10 dní. Rozdelenie ponúk do dvoch obálok a nahradenie dokladov čestným vyhlásením prinieslo nutnosť žiadať takmer pri každej súťaži doplnenie ponúk uchádzačmi, ktorí predkladajú neúplné vyhlásenia či nespĺňajú formálne náležitosti.

 

Rozdelením ponúk do dvoch obálok sa všetky súťaže predĺžili minimálne o päť dní. Stále platí minimálne 16-dňová lehota medzi zaslaním oznámenia o výsledku súťaže uchádzačom a podpisom zmluvy. Pribudli tiež ďalšie povinnosti zverejňovať už raz zverejnené a nové povinnosti.

 

V roku 2011 bol zákon o verejnom obstarávaní novelizovaný päťkrát. Dosiahneme v roku 2013 rovnaký počet úprav tohto predpisu, alebo ho prekročíme? Či sú zmeny zákona k prospechu alebo nie, ukáže v najbližších mesiacoch aplikačná prax.

 

Miroslav Macko - elektronické aukcie
 

Miroslav Macko
Autor článku je konzultant pre verejné obstarávanie a elektronické aukcie

 

(Článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách)


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk