logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Medzinárodná spolupráca

VŠMVV Praha, o.p.s. je zaradená do programu Sokrates/Erasmus, ktorý je súčasťou európskeho Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme – LLP). Erasmus sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje mobilitu študentov a učiteľov a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ.

 

V rámci programu ERASMUS majú študenti Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave možnosť uchádzať sa o výmenný študijný pobyt na týchto partnerských vysokoškolských inštitúciach:

 

Bulharsko/Varna Varna Free University

Polsko/Wroclaw WSB University in Wroclaw

Portugalsko/Bragança Instituto Politécnico de Bragança

Řecko/Thessaloniki Technological Educational Institution of Thessaloniki

Švédsko/Dalarna Högskolan Dalarna

Turecko/Mersin Cag University

Francie/Paříž EFAP-Ecole Francaise des Attachés de Presse et des Professionnels de la Communication

Německo/Brémy Hochschule Bremen – University of applied sciences

Německo/Chemnitz Technische Universität Chemnitz

 

Dĺžka študijného pobytu
Spravidla 1 semester s možnosťou predĺženia v priebehu štúdia.

 

Kde sa môžem informovať?
Osobne je možné sa informovať na študijnom oddelení počas úradných hodín alebo e-mailom na info@vip-vs.sk

 

Kde sa môžem prihlásiť?
Pre registráciu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú je možné stiahnuť tu. Vyplnenú prihlášku spolu s výpisom výsledkov štúdia (tlačivo obdržíte na študijnom odd.), životopisom a motivačným listom v SJ a AJ je potrebné odovzdať na študijnom oddelení.

 

Uzávierka prihlášok
16.12.2016 15:00 (pre zimný/letný semester nasledujúceho akademického roka)

 

Výberové kritériá
- študijné výsledky
- ročník štúdia
- znalosť cudzích jazykov
- angažovanosť pre inštitút

 

Čo musím spĺňať, aby som sa mohol/mohla zapojiť do programu ERASMUS?
• Študent musí mať riadne ukončený 1. ročník štúdia na VŠMVV Praha
• Študent musí byť občanom štátu zapojeného do programu LLP, ak je občanom iného štátu, musí mať v štáte zapojenom do programu LLP povolenie k trvalému pobytu alebo byť osobou bez štátnej príslušnosti, poprípade mať priznaný status utečenca
• Po ukončení pobytu je študent povinný predložiť VŠMVV výpis výsledkov štúdia v zahraničí, potvrdenie o dĺžke štúdia a vypracovať záverečnú správu
• Program je určený pre študentov, ktorí výmenný študijný program počas svojho štúdia ešte neabsolvovali
• Požadovaným jazykom na väčšine univerzít je angličtina
• Štúdium v Dánsku je podmienené skúškou z anglického jazyka TOEFL alebo IELTS, potvrdenie sa predkladá spolu s prihláškou
• Spolu s prihláškou je potrebné dodať CV a motivačný list v SJ a AJ

 

UPOZORNENIE!
Poskytnutý finančný grant na výmenný pobyt zvyčajne nepokryje všetky výdavky študenta spojené s pobytom v zahraničí, preto treba rátať so skutočnosťou, že študent je nútený participovať na nákladoch aj zo svojich finančných zdrojov. Výška grantu postačuje spravidla na pokrytie nákladov na ubytovanie a transfer. Výška grantu je závislá od krajiny pobytu.

 

Podrobnejšie a aktuálne informácie Vám poskytneme e-mailom.


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk