logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

JUDr. PhDr. Martin Vlha, PhD.

Martin Vlha

JUDr., PhDr., PhD.

 

martin.vlha@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

 

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Vybraná publikačná činnosť

Od zločinu k trestu (Sprievodca občana v trestnom konaní) - Jaroslav Ivor a kolektív, Žilina: Eurokódex, 2012 - člen autorského kolektívu

Lisabonská stratégia 2010, In: Doktríny mocností a nejdůležitějších aliancí na počátku 21. století: konference pod záštitou místopředsedy Senátu parlamentu ČR Zdeňka Šromacha: 12. dubna 2011. Praha: Professional Publishing, 2011.

Prínosy rekodifikácie Trestného poriadku pre extradíciu, n: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Bratislava, Paneurópska vysoká škola. Žilina: Eurokódex, 2011

Základné zásady extradície, In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2011: zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 31.3. - 2.4. 2011 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011.

Európsky zatýkací rozkaz, In: Akademické akcenty: odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 9. septembra 2010. - Bratislava, Paneurópska vysoká škola. Žilina: Eurokódex, 2011.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Notársky koncipient zapísaný v zozname notárskych koncipientov Notárskej komory Slovenskej republiky

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Johannes Kepler Universität Linz - erasmus 2006/2007

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Chorvátsky jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Notár so sídlom v Bratislave - Stará Vajnorská

Záujmy a záľuby

Šport
Cestovanie


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk