logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

Peter Terem

prof., PhDr., PhD.

 

peter.terem@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Svetové makroregióny

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD., získal Univerzitné vzdelanie v roku 1993 na Fakulte humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2003 získal titul PhD. v odbore medzinárodné vzťahy na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V roku 2006  získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore medzinárodné vzťahy. V roku 2012 získal vedecko-pedagogický titul profesor v odbore medzinárodné vzťahy.
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje v akademickom prostredí predmety Všeobecná politická geografia, Politická geografia Slovenskej republiky, Svetové makroregióny, Energetická bezpečnosť, Teritoriálne štúdiá – Ázia, Amerika, Afrika, Austrália a Oceánia.
Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje  na energetickú a environmentálnu bezpečnosť, na bezpečnostné hrozby vyplývajúce zo šírenia zbraní hromadného ničenia, na procesy globalizácie a integrácie.
Je autorom niekoľkých monografií, kolektívnych monografií a učebných textov, editor viacerých domácich i zahraničných zborníkov, autor a spoluator desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch a odborných periodikách.

Vybraná publikačná činnosť

Vedecké monografie:

TEREM,P.: Jadrová energia v štruktúre svetových energetických zdrojov –medzinárodné súvislosti, Bratia Sabovci, Zvolen 2005.  ISBN 80-89029-94-9, 248 strán. AH 16,8. Podiel autora: 100 %.

TEREM,P.: Jadrové zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku. FPVaMV UMB,  Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-531-6,292 strán. AH 18,5.  Podiel autora: 100 %.

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

RÝSOVÁ, L .- KOSÍR, I. – TEREM ,P.: Integration Processes. FPVaMV UMB Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-632-0. AH 2. Podiel autora: 33%

ČAJKA, P.- IŽDINSKÝ, D.- TEREM, P.: The Dynamics of the Transformation Processes in Central Europe (The Czech republic, Hungary, Poland). FPVMV UMB Banská Bystrica 2008, ISBN 978-80-8083-628-3, 89 strán. AH 2. Podiel autora: 33%

TEREM,P.-IŠTOK,R.-RÝSOVÁ,L.-ČAJKA,P. 2010. Politická geografia. FPVMV UMB Banská Bystrica, 288 strán, ISBN 978-80-557-0013-7, AH 6,3. Podiel autora: 25 %.

Autorstvo učebných textov pre VŠ:

TEREM,P.: Politická geografia makroregiónov sveta: Austrália a Oceánia. FPVaMV UMB Banská Bystrica 2005. ISBN:80-8083-115-7,  200 strán. AH 17  Podiel autora: 100 %.

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách:

TEREM,P.: SVĚT 2050, nakladatelství Sdělovací technika, Praha, 2005 (spoluautor),ISBN 80-86645-10-X, str.66-79,

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií:

TEREM, P.: Dynamické vývojové procesy a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Scientific script, Vol. 3, 308 strán. Zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku,  DrSc., FPVaMV UMB Banská  Bystrica 2000, ISBN 80-8055-371-8,

TEREM, P. - Caha, O.: Process of EU Enlargement in 21 st. Century –New Challenges. Scientific script, Vol. 7, 298 strán, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Fatih University Istanbul a FPVaMV UMB Banská Bystrica, 2005, ISBN 80-8083-204-8,

ROUET, G. - TEREM, P. (eds.).: Enlargement and European Neighborhood Policy. Collection Voisinages Européens 3, Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University Bruylant Bruxelles, ISBN 978-2-8027-2666-1.

TEREM, P. - Rouet, G. (eds.): Voisinages Européens, Vol. 4.: L‘ Ukraine, entre intégration et partenariat. Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University, Bruxelles: Bruylant.2009.ISBN 978-2-8027-2867-2. FAI

TEREM, P. (ed.): Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky, Scientific script, Vol.8., 209 strán, Projekt VEGA č. 1/0550/08, FPVaMV UMB Banská Bystrica 2009, ISBN 978-80-8083-847-8

TEREM, P. - KVAPIL, J. - HOLÍK, P.: Energetika a klimatické zmeny. Zborník príspevkov  z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009. Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. EURO INFO Bratislava 2010,  ISBN 978-80-8106-021-2, 106 strán

ROUET,G.- TEREM,P. (eds.).: La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. - Brusel : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3094-1

Vedecké práce v zahraničných vedeckých  časopisoch  a v zahraničných vedeckých  zborníkoch:

TEREM, P.: Asia in the Nuclear Age. In: Hnízdo,B.(ed.): „GLOBALIZATION AND REGIONALISM IN EAST CENTRAL EUROPE AND EAST ASIA: Comparison“. Institut of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, 17.5 –18.5.2004, ISBN 80-239-3650-6, str.139-159.

TEREM, P.: Špecifiká politického a ekonomického vývoja na Slovensku. In: HANČLOVÁ, Jana (Ed.): INCREASING COMPETITIVENESS or Regional, National and International Markets Development – New Challenges. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 4.-6. 9. 2007, ISBN: 978-80-248-1458-2.

TEREM, P.: Economic Interests of Australia on the Regional and Global Level. In:Siwek,T.-Baar,V.(ed.) Globalisation and its Impact to Society,Regions and States), University of Ostrava 2006,ISBN 80-7368-256-7, str.133-145.

TEREM, P. - ČAJKA, P.: Koncepcia budovanie poznatkovo-orientovanej spoločnosti. Skúsenosti vybraných krajín. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávaní, vědy a praxe. Univerzita Tomáša Bati ve Zlíne, Luhačovice 29. 11. 2007, ISBN: 978-80-7318-646-3. 50%

TEREM, P.: Energy Security of Europe in International Context. In: Chudolej, K.K. (ed): Russia and European Union : Developing Effective Model of Mutual Raprochement“. School of International Relations  of the St. Petersburg State University, Faculty of Political Sciences and International Affairs of Matej Bel University, European Studies Library, Issue 21, St. Petersburg University Press 2007, ISBN  978-5-288-04458-8, str. 27-39.

TEREM, P.: Old and New Challenges of Nonproliferation Regime. In:Sulowski, S. (ed.): The Contemporary Study of Politics in Europe. A selection of issues. Institute of Political sciences, University of Warsaw. ELIPSA Warsawa 2007. ISBN 978-83-7151-789-1,str.231-245.

TEREM, P.: Limited Reserves of Drinking Water and Questions of Environmental Security. In Baar, V. - Siwek, T. (Eds.) Globalisation and Its Impact on Localities. Ostrava: Ostravská Universita 2008, ISBN 978-80-7368-452-5.  pp. 295-303.

TEREM, P.: Globalisation-Integration-Neighborhood. In: Rouet, G. - Terem, P (eds.).: Enlargement and European Neighborhood Policy. Collection Voisinages Européens 3, Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University Bruylant Bruxelles, ISBN 978-2-8027-2666-1.str.455-468.

TEREM, P.: Cross-Border Regions as the Bridges of European Integration Process. In: Terem,P.-Rouet,G.: Voisinages Européens, Vol. 4.: L‘ Ukraine, entre intégration et partenariat. Faculte de Droit et Science Politique, Universite de Reims Champagne-Ardenne, Faculty of Political Science and International Affairs, Matej Bel University, Bruxelles: Bruylant.2009.ISBN 978-2-8027-2867-2. str.39-49.

TEREM, P. :Medzinárodné aspekty problematiky jadrovej bezpečnosti a využitie jadrových elektrární v SR. In: Pána,L.-Dušek,J.et al. 2010.:Udržitelný rozvoj v evropských regionech. Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeská pobočka české společnosti pro politické vědy, České Budejovice, ISBN 978-80-86708-90-4, str.320-329.

TEREM, P. : Le cadre du développement de l’économie des connaissances en Slovaquie
In : GURA,R.-ROUET,G.2011.Les univerités en europe centrale, 20 ans apres. Volume 1 : Trnasformations et enjeux Universities in Central Europe, 120 years after. Volume1 : Transformations and Stakes.Bruxelles,Bruylant 2011.

TEREM, P. : Charakteristické črty socio-kultúrneho vývoja na území Slovenska v kontexte geopolitického vývoja v strednej Európe. In : Chodubski, A.- Kacprzak, L.(eds.) : Spoleczenstwo obywatelskie w Polsce a instytucjonalna rzeczywistosc demokracji w jednoczacej sie Europie.  Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile. ISBN 978-83-89795-91-5, str. 361-374.

TEREM,P., NECAS,P.: The evaluation of selected territorial factors with respect to the integrity of State /. In Migrations, mobilités, frontiéres & voisinages / sous la direction de Serge Dufoulon & Mária Rošteková. - Paris : L'Harmattan, 2011. - ISBN 978-2-296-56363-6. - S. 315-322.

TEREM,P.: Some geopolitical connections of the natural gas import diversification to the EU / In La Turquie et l´Union européenne : défis et perspectives d´adhésion / ed. Gilles Rouet, Peter Terem. 7. - Brusel : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3094-1. - S. 133-146.
TEREM,P.: Zmeny na politickej mape strednej Európy a ich implikácie na profiláciu slovenskej vzdelávacej infraštruktúry = Les changements sur la carte politiľue de l´ Europe centrale et leurs implications sur le profil de l´infrastructure éducative slovaque. In Ianua ad linguas hominesque reserata III = La porte des langues s'ouvre aux hommes III = Brána jazykov k ľuďom otvorená : actes scientifiques/vedecké state / zost. Elena Melušová, Stanislav Benčič ; - Paris : Národný inštitút východných jazykov a kultúr, Katedra strednej a východnej Európy, 2011. - ISBN 978-2-9536153-2-6. - S. 180-197.

TEREM,P: Formovanie zahraničnej politiky SR – význam kultivácie konsenzuálnej politiky v záujme obhajoby záujmov SR. In. KACPRZAK,L.,KOSZEL, B., MARCINKOWSKI,A. (eds.). SPOLECZENSTWO OBYWATELSKIE JAKO WSPOLNE DOBRO. Panstwowa Wysza Szkola zawodowa im. Stanislawa Staszica. Pila 2012, ISBN  978-83-62617-20-3. Str.311-322.
Vedecké práce v zahraničných časopisoch

TEREM, P.: Jadrová energia v kontexte európskej energetickej bezpečnosti. In: Dvořáková V.(eds.): Současná Evropa a Česká republika č.1, 2008.Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze, Konrad –Adenauer Stiftung, MK ČR E 18662, ISSN-1211-4073. str.185-210.

TEREM, P.- NEČAS, P.-KELEMEN, M.: From Washington to Lisbon: A new NATO strategic concept. In: Obrana a Strategie, č. 2/2009, Univerzita Obrany Brno, ISSN 1214-6463 (print) a ISSN 1802-7199 (on-line) At:http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2009/clanky/ADE, 33%

NEČAS, P.- KELEMEN, M.-TEREM, P.: Revised Alliances Strategy: Desperately Expected? In: STANCIU,L.: REVISTA, Academiei Fortelor Terestre, Anul XIV,NR.4 (56), Trimestrul IV, 2009, Editura Academiei Fortelor Terestre „ Nicolae Balcescu“, Sibiu, 2009, ISSN 1852-6384, str.13-22.33%

TEREM, P.- NEČAS, P. – KELEMEN, M.: Advanced aerospace managment of integrated education and training towards comprehensive security. INCAS Bulletin. Volume 2, Number 3/2010, July-September 2010, INCAS – National Institute for Aerospace Research «Elie Carafoli » Bucharest, Romania. ISSN 2066-8201,pp.45-49.  33%

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členstvo v redakčných radách:

„Yearbook of European Integration“, člen vedeckej rady, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza v Poznani, od 2013.

„Rocznik Politologiczny”, Člen edičnej  rady, Instytut Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, od 2007.

„THE ANNUAL OF LANGUAGE & POLITICS AND POLITICS OF IDENTITY“.  Člen redakčnej rady. Institut of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, od 2008

„Eurolimes“. Člen poradného výboru. Journal of the Institute for Euroregional Studies „Jean Monnet“ European Centre for Excellence. University of Oradea, od 2007.

„EURO ATLANTIC QUARTERLY“. Magazín o medzinárodnej bezpečnosti. Člen redakčnej rady. Slovenská atlantická komisia od 2008

Člen redakčnej rady „Working Papers“, vedeckého recenzovaného časopisu Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe od 1.apríla 2008

Členstvo vo vedeckých radách:

Člen vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ Košice

Členstvo v odborných komisiách:

 

Člen odborovej komisie doktorandského štúdia  v študijnom odbore 3.1.5 „medzinárodné vzťahy“ na FPVaMV UMB.

Člen Konzultačnej rady MO SR pre strategické hodnotenie obrany SR (2011-2012).

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2006 - Fakulta právnych a politických vied Universite Champagne-Ardenne Reims, Francúzsko,

2007 - Université Bordeaux IV , Francúzsko,

2009 - prednáškový štipendijný  pobyt  na Fakulte právnych a politických vied Universite Champagne-Ardenne Reims, Francúzsko

2010 - Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budejovice, Česká republika,

2010 - Fakulta humanitných vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remis, Francúzsko

2012 - Faculty of Law and Administration, UWM Olsztyn, Poľsko

2012 - Academia Rerum Civilium, Vysoká škola společenských a politických věd, Kolín, Česká republika

Ocenenia

Certifikát „Výnimočný pedagóg“. Nadácia SPP, 2008

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk - aktívne
Maďarský jazyk - pasívne
Nemecký jazyk - pasívne
Ruský jazyk - pasívne

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg - profesor

Funkcie na iných VŠ

Prodekan pre vedu a výskum na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela

Vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB

Vysokoškolský pedagóg - profesor

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

Medzinárodná politika
Šport (plávanie, lyžovanie, futbal, cyklistika, volejbal, tenis, atletika)


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk