logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Doc. Ing. Ján Králik, CSc.

Ján Králik

doc., Ing., CSc.

 

jan.kralik@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Základy verejnej správy

Základy a štruktúra verejnej správy

Dejiny modernej verejnej správy

Kontrolné systémy verejnej správy SR a EÚ

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Do  roku 2012 bol opakovane členom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Bol a je členom Vedeckej rady aj iných vysokých škôl (EF UMB, VŠ Sládkovičovo) alebo  Správnej rady vysokej školy (Akadémia umení).

Titul Ing. – v odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby obhájil na SVŠT v Bratislave (1973). Vedeckú hodnosť CSc.- kandidát ekonomických vied získal v odbore „Odvetvové a prierezové ekonomiky“ (1982). Vedecko-pedagogický titul docent v habilitačnom konaní obhájil v odbore „Teória politiky“ (2007).

Vybraná publikačná činnosť

Podnik v trhovej ekonomike (1997), ISBN 80-8055-057-3 (spoluautor)

Politika financovania verejného sektora (2001), ISBN 80-8055-466-8 (spoluautor)

Samospráva a jej miesto v politickom systéme (2007), ISBN 978-80-8083-386-2 (autor)

Vybrané otázky odvetvových verejných ekonomík a financií (2009), ISBN 978-80-89267-27-9 (spoluautor)

Procesy a efektivita vo verejnej správe (2010), ISBN 978-80-557-0106-6 (spoluautor)

Teoretická a empirická analýza k manažmentu územnej samosprávy. (2011). In. Manažment podnikania a vecí verejných. ISNN 1337-0510

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Člen komisie pre spoločenské a behaviorálne vedy univerzitnej grantovej agentúry UMB

Člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych štúdií VŠ Sládkovičovo

Člen zboru Vedeckej rady Fakulty PVaMV pre obhajoby a školenie doktorandov v odbore teória politiky

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Francúzsko (1997) k téme Miestna demokracia a financie v miestnej samospráve,

USA (2000)  k téme Perspektívy ekonomiky samosprávy,

Brusel v Európskej komisii (2001, 2002) k problematike Demokratizácia a reforma verejnej správy.

Kolín (2010) k problematike verejnej správy

Ocenenia

Cena rektora UMB za prínos pre vedu v roku 2010

Národná cena SR v roku 2009 za najlepší odborný príspevok

Znalosť cudzích jazykov

Nemecký jazyk
Ruský jazyk 
Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg - docent

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg - docent

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

História
Príroda
Liečiteľstvo


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk