logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Branislav Kováčik

doc., PhDr., PhD.

 

branislav.kovacik@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Akademická rada VŠMVV Praha - člen

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Politológia

Komparácia politických systémov

Aktuálne otázky porovnávacej politológie

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo orientuje  na problematiku  komparatívnej politológie so zameraním na politické systémy USA, Veľkej Británie a Škandinávie. Súčasne sa venuje otázkam metodológie v politickej vede a moderným teóriám demokracie. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti pravidelne prezentuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a učiteľských mobilitách.

Vybraná publikačná činnosť

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Slovenská spoločnosť pre politické vedy

Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici

Redakčná rada časopisu Politické vedy

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2005 - Institut of Political Sciences, Warsaw University – Poľsko

2008 - Wyzsza Szkola Bankowa w Chorzowe – Poľsko

2009 - Wyzsa Szkola Bankowa w Poznaniu – Poľsko

2009 - Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice – Česká republika

Ocenenia

2000 - Cena rektora UMB za vynikajúce študijné výsledky

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg - docent

Funkcie na iných VŠ

Dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Vysokoškolský pedagóg - docent

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk