logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.

Nadežda Jankelová

doc., Ing., PhD.

 

nadezda.jankelova@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

vedenie záverečných prác

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Pedagogická činnosť:

pedagogická prax – 13 rokov, spoluautorka 2 vysokoškolských učebníc, autorka a spoluautorka 5 vysokoškolských skrípt a spoluautorka 3 monografií, počet diplomantov cca 40

Zameranie vo vedecko-výskumnej oblasti:
Moderné trendy v manažmente, Rozhodovacie procesy v manažmente, Krízový manažment, Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov

Vybraná publikačná činnosť

Vybrané aspekty manažérskeho rozhodovania a ich uplatňovanie v podnikoch SR. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 159 s. ISBN 978-80-225-3393-5 (spoluautor Szabo, Ľ.).

Podnikateľské rozhodovanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 167 s. ISBN 978-80-225-2953-2 (spoluautor Szabo, Ľ.).

Podnikateľské rozhodovanie: príklady. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 141 s. ISBN 978-80-225-2934-1.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členka Akademického senátu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

Diplom za najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v roku 2006 na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Znalosť cudzích jazykov

Nemecký jazyk
Anglický jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

 

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk