logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Peter Čajka

doc., PhDr., PhD.

 

peter.cajka@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

vedenie záverečných prác

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Univerzitné vzdelanie v odbore humánna geografia a demogeografia ukončil v roku 1999 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003, po úspešnom obhájení dizertačnej práce, získal titul PhD. v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. Obhájením rigoróznej práce v roku 2004 získal titul PhDr. v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. V roku 2008 obhájením habilitačnej práce „Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti“ získal titul docent v odbore 3.1.5 – Medzinárodné vzťahy.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na problematiku regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, ako aj oblastiam zameraných na nové inovatívne prístupy v oblasti regionálnej politiky, poznatkovo orientovanú spoločnosť ako aj úlohy univerzít a vedecko-výskumných centier na podpore rozvoja regiónov; v rámci všeobecnej politickej geografie za zameriava na problematiku vybraných demografických problémov.

Aktívne participuje na pedagogickej, vedeckej, organizačnej, publikačnej ako aj grantovej a projektovej činnosti a zúčastňuje sa na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Zároveň participuje aj na tvorbe a príprave študijných programov. V súčasnosti pôsobí na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako prodekan pre štúdium a rozvoj.

Vybraná publikačná činnosť

ČAJKA, P., TEREM, P., RÝSOVÁ, L., IŠTOK, R.: Politická geografia. Zvolen: Bratia Sabovci, 2010, 292 s., ISBN 978-80-557-0013-7

ČAJKA, P., RÝSOVÁ, L.: Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti. Zvolen: Bratia Sabovci, 2008, 240 s., ISBN 978-80-89241-20-0

ČAJKA, P., TEREM, P., RÝSOVÁ, L.: Premeny a potenciál ekonomiky v globálnom a regionálnom kontexte. In: Kol. autorov: Formovanie nového strategického postavenia SR. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, s. 161-223, ISBN 978-80-8083-697-9

ČAJKA, P., TEREM, P., IŽDINSKÝ, D.: The Dynamics of the Transformation Processes in Central Europe (The Czech Republic, Hungary, Poland),  Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008, s. 5-32, ISBN 978-80-8083-628-3

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Člen vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Člen Rady vysokých škôl

Člen redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu „Working Papers“ Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe

Člen redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu „Současná Evropa a Česká republika“ Centra evropských studií VŠE v Prahe

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk 
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

 

Funkcie na iných VŠ

Prodekan pre štúdium a rozvoj, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Člen vedeckej rady FPVaMV UMB, Banská Bystrica

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

Príroda 
Šport


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk