logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Radovan Gura

doc., PaedDr., PhD.

 

radovan.gura@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Aktuálne otázky medzinárodných vzťahov 1 
Medzinárodné vzťahy a diplomacia - seminár

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Je absolventom Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), aprobácie geografia – francúzsky jazyk (r.1998). V januári 2003 ukončil rigorózne konanie v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na Fakulte humanitných vied UMB. V januári 2008 ukončil doktorandské štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v odbore medzinárodné vzťahy. Vo svojej dizertačnej práci analyzoval Francúzsku zahraničnú politiku v strednej Európe po roku 1990.

V rámci svojho pedagogického pôsobenia na FPVaMV zabezpečoval vyučovanie francúzskej právnickej a ekonomickej terminológie. Následne pripravil sylaby a zabezpečuje vyučovanie francúzskej terminológie z diplomacie a sylaby k predmetom  Zahraničná politika Francúzska, Francúzsko a stredná Európa, ktoré taktiež vyučuje.

Pokiaľ ide o publikačnú činnosť napísal niekoľko vedeckých a odborných štúdií a článkov, ktoré boli publikované tak na Slovensku ako aj v zahraničí (Viď. Publikované práce).

Momentálne vedecky pôsobí v rámci troch medzinárodných výskumných skupín: 1. Mouvements Internationaux et Gouvernance (M.I.G) EA 4300, Remeš, Francúzsko; 2. Institut d’études européennes et internationales; Remeš, Francúzsko; 3. Western-Eastern Europe: Centre-periphery dynamics, Univerzita Paríž 3, Nová Sorbona.

V rámci projektovej činnosti sa zapojil do viacerých domácich a zahraničných projektov, napríklad: Projekt Socrates-Comenius 2, ISTEPEC - Intercultural Studies for Teacher Education to Promote European Citizenship; Western-Eastern Europe: Centre-periphery dynamics, Vyšegradský fond; Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch Európske štrukturálne fondy; Postavenie a činnosť medzinárodných organizácií v systéme medzinárodných vzťahov, Univerzitná grantová agentúra UMB; Posilnenie európskej dimenzie frankofónneho štúdia na UMB-projekt KEGA; Jean Monnet ad personam.

Vybraná publikačná činnosť

Knižné diela:

GURA, R.: Francúzska zahraničná politika v strednej Európe. (1981-2007). Banská Bystrica: FPVaMV UMB. 2009. ISBN:978-80-8083-849-2

GURA, R. – ROUET. G. La relation franco-allemande et la construction européenne. Francúzsko-nemecké partnerstvo a budovanie európskych štruktúr. Banská Bystrica: FPVaMV UMB. 2010. ISBN 978-80-557-0041-0

GURA, R. – ROSPUTINSKÝ, P. Vybrané pramene k štúdiu medzinárodných organizácií. Banská Bystrica : UMB FPVaMV, 2010. ISBN 978-80-557-0113-4

GURA, R. – ROUET, G. : Les universités en Europe centrale, 20 ans après Volume 1 : Transformations et enjeux Universities in Central Europe, 20 years after Volume 1 : Transformations and Stakes. Brusel:  Bruylant, 2011.

GURA, R. – ROUET, G. : Expressions culturelles et Identités européenne. Brusel: Bruylant, 2012.

 

Články, príspevky na konferenciách, kapitoly v monografiách (výber):

GURA, R. : Centre - périphérie : France - Europe centrale ? In "Ouest-Est : Dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. Des regards pluridisciplinaires", Paris: L’Harmattan. Cahiers de la Nouvelle Europe no 14/2011. ISBN 978-2-296-13972-5

GURA, R. – ROŠTEKOVÁ, M. L’enseignement supérieur slovaque à la lumière des changements sociopolitiques des années 1989-1999. In: GURA, R. – ROUET, G. : Les universités en europe centrale, 20 ans après Volume 1 : Transformations et enjeux Universities in Central Europe, 20 years after Volume 1 : Transformations and Stakes. Brusel: Bruylant, 2011. pp.83-97

GURA, R.: Le voisinage slovaco-ukrainie: le point de vue slovaque. In: Revue d’études politiques et constitutionnelles est-européennes. n. 1-2/2009 . Brusel: Bruylant. 2009, pp. 124-140, ISSN1632-451X

GURA, R.: Approche française de l’intégration de l’Europe centrale. In: Rouet, G., Terem P., Elargissement et politique européenne de voisinage. Brusel: Bruylant. 2008. pp. 237-252. ISBN 987-2-8027-2666-1

GURA, R.: Slovaquie-Ukraine. Un bon voisinage ? In: Rouet, G., Terem P., Elargissement et politique européenne de voisinage. Brusel: Bruylant. 2010. pp. 125-134. ISBN 987-2-8027-2867-2

GURA, R.: Stávka na prezidentské voľby. In: Politické vedy. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, no 1-2/2002, roč. V. pp.74-83. ISSN 1335-2741.

GURA, R.: François Mitterrand a rozpad Jaltského systému. In: Politické vedy, n.3 roč. XII: Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2009. pp.38-67. ISSN 1335-2741

GURA, R.: Niekoľko poznámok k zahraničnej politike Francúzska v strednej a východnej Európe s akcentom na jeho prítomnosť v Slovenskej republike. In: Aktuálne problémy politiky. Banská Bystrica: FPVMV. 2004. pp.193-201. ISBN 80-8083-026-6

GURA, R.: Prezident v zahraničnej politike V. Francúzskej republiky. In: Aktuálne problémy politiky II. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2005. pp.194-206. ISBN 80-8083-209-9

GURA, R.: Frankofónia – súčasť zahraničnej politiky Francúzska. In: Interpolis'06 Banská Bystrica: FPVaMV. 2006, pp.48-57. ISBN: 978-80-8083-375-6,

GURA, R.: Zahranično-politická doktrína Nikolasa Sarkozyho. In: Interpolis 07. Bratislava: Pamiko, 2007. pp.83-88. ISBN 978-80-85660-07-4

GURA, R.: Francúzske prístupy k integračným snahám krajín strednej Európy. In: Interpolis 08. Banská Bystrica: UVV, FPVaMV, 2008. s.118-125, ISBN 978-80-8083-724-2

GURA, R.: Francúzsko v Severoatlantickej aliancii. In: Bezpečnostné fórum 09. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2009 pp 14- 21. ISBN 978-80-8083-790-7

GURA, R.: François Mitterrand a rozpad Jaltského systému. In: Ekonomické politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009. Bratislava: Ekonóm 2009, pp.129-139. ISBN 978-80-225-2838-2.

GURA, R.: Francúzska obranná a bezpečnostná politika v rukách Nicolasa Sarkozyho. In: Bezpečnostné fórum 2010. Banská Bystrica: FPVaMV. 2010. pp. 311-319, ISBN 978-80-8083-980-2

GURA, R.: Bezpečnosť v kontexte francúzskej obrannej politiky. In: Ivan Dubnička (ed.) Megatrendy tretieho milénia. Nitra: FF UKF, 2011.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút - riaditeľ 
Inštitút medzinárodných a európskych štúdií, Remeš, Francúzsko - člen
redakčná rada e-časopisu „Espace politique“, Remeš, Francúzsko - člen

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

Bronzová medailu Rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - za významný podiel pri zabezpečovaní frankofónneho študijného programu a rozvoj projektovej medzinárodnej činnosti.

Znalosť cudzích jazykov

Francúzsky jazyk

Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg - docent

Funkcie na iných VŠ

• Docent
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

• Vysokoškolský učiteľ, docent, HDR
študijný odbor – « Geopolitika »
Fakulta humanitných vied
Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši, Francúzsko.

• Vysokoškolský učiteľ, docent, HDR
študijný odbor – « Európska integrácia a európska politika susedstva »
Fakulta práva a politických vied
Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši, Francúzsko.

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Riaditeľ slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

Záujmy a záľuby

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk