logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., plk. v. v.

František Škvrnda

doc., PhDr., CSc., plk. v. v.

 

frantisek.skvrnda@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

vedenie záverečných prác

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

teória medzinárodných vzťahov, teória a sociológia bezpečnosti, kritická teória s dôrazom na marxizmus

Vybraná publikačná činnosť

Monografie:

Terorizmus – najvýznamnejšia nevojenská bezpečnostná hrozba súčasnosti. Bratislava: Štáb personálneho manažmentu Generálneho štábu Ozbrojených síl SR - Ministerstvo obrany SR 2002, 129 s. (8,5 AH), ISBN 80-968855-2-9

Terorizmus – najvýznamnejšia nevojenská bezpečnostná hrozba súčasnosti. 2. vyd., Trenčín: Digital Graphic, 2003, 158 s. (10,5 AH), ISBN 80-968337-2-3

Vybrané sociologické otázky charakteristiky bezpečnosti v súčasnom svete. In: Čukan, K. a kol.: Mládež a armáda (súbor sociologických štúdií), Bratislava, MO SR 2007, s. 28 – 67 (3, 5 AH), ISBN 80-89261-04-3

Slovenská vojenská sociológia na začiatku 21. storočia (spoluautor, vedúci autorského kolektívu). Bratislava: MO SR, 2008, ISBN 978-80-89261-26-0, s. 5 – 60; 147 – 164; s. 195 – 202 (spolu viac ako 6, 5 AH)

Teória svetovej politiky - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 173 s. [12,683 AH]. - ISBN 978-80-225-3418-5

 

Učebnice a skriptá

Súčasný medzinárodný terorizmus. Bratislava: Akadémia Policajného zboru 2003, 93 s. (5, 51 AH) ISBN 80-8054-292-9 – skriptá

Terorizmus a medzinárodná bezpečnosť po skončení studenej vojny (v spoluautorstve s D. Polonským) . Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia 2003, 86 s. (vlastný podiel 4, 5 AH) ISBN 80–8040–218–3 – skriptá

Svetová politika I (Medzinárodné vzťahy v Európe na prelome 20. a 21. storočia). Bratislava: EKONÓM 2004, 110 s. (8, 34 AH), ISBN 80-255-1793-3 – skriptá

Zahraničná a bezpečnostná politika SR v dokumentoch - I. časť (v spoluatorstve s P. Weissom) . Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2004, 119 s., ISBN 80-225-1779-9 ¬ skriptá

Svetová politika (Úvod do teórie) Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2005, 98 s. (8, 324 AH) ISBN 80-225-2035-7 – učebnica

Spravodajské služby a bezpečnosť sveta. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2007, 248 s. (18, 497 AH) ISBN 978-80-225-2272-4 – skriptá

Medzinárodná bezpečnosť (v spoluautorstve s PR. Pawerom a P. Weissom). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 134 s. (9, 837 AH – z toho vlastný podiel 51 s., 3, 53 AH) ISBN 978-80-2252527-5 – učebnica

Heslá: Zykmunt Bauman (1925), Ulrich Beck (1944), Jürgen Habermas (1929), Karl Marx (1818 -1883), Friedrich Engels (1820 – 1895), Vilfredo Pareto (1848 – 1923), Ferdinand Tönnies (1855 – 1936), Immanuel Maurice Wallerstein (1930). In Kolektív autorov: Stručný prehľad sociológie. ENIGMA PUBLISHING 2009, 313 s (z toho vlastný podiel cca 43 s. = 2,15 AH).

Medzinárodné politické vzťahy (spoluautor, vedúci autorského kolektívu)  Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 229 s. [15,728 AH] [z toho vlastný podiel 5,881]. - ISBN 978-80-225-2918-1

Úvod do dejín sociologického myslenia (v spoluautorstve s T. Pružincom ) Nitra : Enigma, 2010. - 154 s. [7,7 AH] [vlastný podiel cca 4, 5 AH] : príl. - ISBN 978-80-89132-90-4.

 

Viac ako 200 ďalších vedeckých a odborných prác (články vo vedeckých a odborných časopisoch, príspevky na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách).

Viac  ako 100 vystúpení  v elektronických médiách k témach z oblasti medzinárodných vzťahov.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

2011 – člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave

2003 – člen Vedeckej rady Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

1991 – 1992 - člen Vedeckej rady Vojenskej vysokej školy pedagogickej v Bratislave

člen redakčnej rady Studia Politica Slovaca (2008 - trvá)

člen redakčnej rady Almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (2006 -  trvá)

hlavný redaktor Almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky (2006 - 2013)

člen redakčnej rady Science and Military (2006 – 2009)

člen redakčnej rady Ekonomické rozhľady (2004 – 2008)

člen redakčnej rady Medzinárodné vzťahy (2004 – doteraz)

člen redakčnej rady časopisu Vojenské obzory (1994 – 2002)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2010 – 2011 - hosťujúci profesor na Katedre národnej bezpečnosti Filologicko-historickej fakulty Akademia Pomorska Słupsk, Poľsko

1992 – Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, Nemecko

1986 – 1987 – Vojenská akadémia, Moskva, ZSSR

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Ruský jazyk
Nemecký jazyk
Maďarský jazyk
Poľský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

 

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk