logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

JUDr. PhDr, Mgr. Jozef Medelský, PhD.

Jozef Medelský

doc. JUDr. PhDr. Mgr., PhD.

 

jozef.medelsky@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Vybraná publikačná činnosť

Domáce a zahraničné publikácie z oblasti medzinárodného práva, práva medzinárodných organizácií, medzinárodnej bezpečnosti, medzinárodnej policajnej spolupráce a trestného práva.

 

„Od zločinu k trestu ( Občan v trestnom konaní )“, Jaroslav Ivor a kolektív, Žilina: Eurokódex, 2012 - člen autorského kolektívu

 

MEDELSKÝ, J.: Medzinárodné organizácie. 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2014, 182. ISBN 978-80-8054-596-3

 

MEDELSKÝ, J.: International organizations, Selected Chapters, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 104. ISBN 978-80-8054-628-1

 

MEDELSKÝ, J.: 2015. Základné ľudské práva v aktivitách polície. IN: Európsky rozmer ochrany ľudských práv v činnosti polície, 1. Vydanie. Bratislava: APZ, 2015, 185. ISBN 978-80-8054-631-1

 

MEDELSKÝ, J.: 2015. Čo prináša európska legislatíva poškodeným a obetiam trestných činov. IN: Obete trestných činov – nová dimenzia po vzore európskej legislatívy - Paneurópske právnické dni 2015. Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava, s. 59-67, ISBN 978-80-8168-275-9

 

MEDELSKÝ, J. 2015. Medzinárodná policajná spolupráca. IN: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd – Právní rozpravy 2015 s podtitulem “vývoj práva“. Ročník V. Magnanimitas, Hradec králové, 2015, s. 8-22, ISBN 978-80-87952-08-5

 

MEDELSKÝ, J.: Normotvorná činnosť Rady Európy a poškodený v trestnom konaní. IN: ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA No 471, Sborník z mezinárodní konference Dny práva 2013, Část III. Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení, Masarykova univerzita, Brno, 2014, s. 104 -113, ISBN 978-80-210-6810-0

 

MEDELSKÝ, J.: Trestná zodpovednosť právnických osôb ako prostriedok vnútornej bezpečnosti, IN: Zborník abstraktov vedeckých prác INTERPOLIS 2013, Belanium – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, ISBN 978-80-557-0707-5

 

MEDELSKÝ, J.: Význam, úlohy a činnosť EUROPOLU, IN: Akademické akcenty 2013, Zborník príspevkov z odborného seminára, 4. Ročník – 9.12.2013, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Vydal: Eurokódex, Žilina, 1. Vydanie, 2014, ISBN 978-80-8155-047-8, s. 245 - 254

 

MEDELSKÝ, J.: Práva a povinnosti príslušníka Policajného zboru, IN: Autonomie jednotlivca, Sborník, odborných příspěvků z medzinárodní konference Olomoucké debaty mladých právniků, 2014, Praha: Leges, ISBN 978-80-7502-059-8, s. 138-146

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Universidad Complutense de Madrid – ročné štúdium na právnickej fakulte – 2008/2009

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

Šport, cestovanie, gastronómia


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk