logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.

Michal Klučiarovský

Mgr., PhD.

 

michal.kluciarovsky@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

 

Edičná komisia - tajomník

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vo svojich prácach sa venuje priemyselnej a energetickej politike Slovenskej republiky. Doktorandské štúdium ukončené s vyznamenaním v auguste 2017 obhajobou dizertačnej práce na tému: Globalizácia ako predmet komparatívnej analýzy. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa špecializuje na problematiku globalizácie, politických systémov nemecky hovoriacich krajín či hospodársku politiku. Počas doktorandského štúdia viedol semináre z Hospodárskej politiky SR a EÚ ako aj z Komparatívnej politológie – politické systémy štátov: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko.

Vybraná publikačná činnosť

AAB Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie / Ján Koper, Gabriela Klinčáková, Michal Klučiarovský ; rec. Donat Mierzejewski, Ján Liďák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 199 s. [5,08 AH]. - ISBN 978-80-557-0903-1

[KOPER, Ján (50%) - MIKULOVÁ, Gabriela (25%) - KLUČIAROVSKÝ, Michal (25%) - MIERZEJEWSKI, Donat Jerzy (rec.) - LIĎÁK, Ján (rec.)]

AEC Zrodenie moderného demokratického straníckeho systému po roku 1990 a jeho konzekvencie v súčasnosti / Michal Klučiarovský, Branislav Kováčik.

In Komunální parlamentní volby v Československu a Jižních Čechách v roce 1990 / rec. Zdeněk Doskočil, Václav Houfek. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. - ISBN 978-80-87472-91-0. - S. 206-215.

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%) - KOVÁČIK, Branislav (50%)]

AFC Priemyselná politika a jej vplyv na rozvoj regiónov Slovenska / Michal Klučiarovský, Ján Králik.

In Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové, 3. a 4. února 2015 : sborník recenzovaných příspěvků. díl I. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - ISBN 978-80-7435-546-2. - S. 415-422.

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%) - KRÁLIK, Ján (50%)]

AFC The phenomenon of strong political leadership embodied in Slovak prime ministers - Vladimir Mečiar and Robert Fico / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena Bulgaria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Law. Political sciences. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-46-9. - ISSN 2367-5659. - S. 399-406.

[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

Ohlasy:

[1] KOPER, Jan - KLINČAKOVÁ, Gabriela. Analysis of democratic transformation phases: case study of Slovakia and Czech Republic. In SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, Vienna, 6th-9th April 2016. Sofia : STEF92, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 33-40., WoS

AFC The changing status of a national state in context of a globalized world politics system / Branislav Kováčik, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016, 6 - 9 April, 2016, Vienna, Austria : political sciences, law, finance, economics and tourism : conference proceedings. Vol. I, book 2, Political sciences. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2016. - ISBN 978-619-7105-51-3. - ISSN 2367-5659. - S. 599-606.

[KOVÁČIK, Branislav (50%) - KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC The contemporary understanding of socialism and its message for the present generation / Natália Kováčová, Michal Klučiarovský.

In SGEM 2017 : 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, Vienna 28-31 march, 2017 : modern science. vol. 1, Political sciences, law, finance, international relations. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2017. - ISBN 978-619-7105-93-3. - S. 239-246.

[KOVÁČOVÁ, Natália (50%) - KLUČIAROVSKÝ, Michal (50%)]

EDI Recenzia na knihu: Bariéry a paradoxy demokracie = Book review: Barriers and paradoxes of democracy / Michal Klučiarovský.

In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2015. - ISSN 1335-2741. - Roč. 18, č. 1 (2015), s. 190-195.

Recenzia na: Bariéry a paradoxy demokracie / eds. Peter Kulašik, Karolína Tichá ; rec. Ján Liďák, Svetozár Krno. 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. - ISBN 978-80-87472-78-1

[KLUČIAROVSKÝ, Michal (100%)]

Ohlasy:

[3] KOPER, Ján. Why direct democracy has not became a modern form of government? In SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2015, 26 August - 1 September 2015, Albena Bulgaria. Sofia : STEF92, 2015. ISBN 978-619-7105-46-9, s. 465-472.

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

anglický, nemecký

Funkcie na VŠMVV Praha

Edičná komisia - tajomník

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

Cestovanie, poľovníctvo, auto – moto


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk