logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Školné pre akademický rok 2019/2020

Poplatok - školné za štúdium na VŠMVV je stanovené nasledovne:

 

Študijný programVýška školného pre akademický rok 2018/2019, 2019/2020
prezenčné (denné) štúdiumkombinované (externé) štúdium
Medzinárodné vzťahy a diplomacia (Bc.) 2.100,- €
(1.050,- € / semester)
1.600,- €
(800,- € / semester)
Medzinárodné a diplomatické štúdia (Mgr.) 2.100,- €
(1.050,- € / semester)
2.100,- €
(1.050,- € / semester)

 

Uvedené školné je za celý akademický rok (2 semestre) a je možné platiť ho v dvoch splátkach (za zimný a letný semester osobitne).

 

Máte záujem o štúdium niektorého z atraktívnych odborov MBA alebo LL.M.? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie MBA, LL.M..

 

 

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
platné od 15.09.2012

Poplatok za prijímacie konanie

35,- €

Poplatok za individuálny termín prijímacieho konania

20,- €

Školné

www.vip-vs.sk

Poplatok za mimoriadny termín zápisu

20,- €

Študijný výkaz (strata) - zakúpenie nového

5,- €

Duplikát vysokoškolského diplomu

30,- €

Duplikát dodatku k  vysokoškolskému diplomu

30,- €

Poplatok za druhý opravný termín

30,- €

Poplatok za opakovanie štátnej záverečnej skúšky (opakovaná obhajoba alebo skúška)

100,- €

Poplatok za omeškanie podania žiadosti po stanovenom termíne (pokuta)

10,- €

Poplatok za zmenu témy DP/BP

30,- €

Poplatok za prenos predmetu do vyššieho ročníka (nekončiace ročníky)

20,- € / každý predmet

Poplatok za posunutie lehoty splatnosti školného alebo splátkový kalendár (za každý semester) 20,- €
Poplatok za umožnenie vykonať štátnu záverečnú skúšku v januárovom termíne 250,- €

Poplatok za nesplnenie formálnych podmienok k absolutóriu (chýbajúce zápisy známok vo Výkaze o štúdiu – max. 5 podpisov)

50,- €

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód) alebo rodné číslo.

Konštantný symbol: 0308


 

Prefinancovanie štúdia

Školné je možné prefinancovať aj formou úveru. Škola spolupracuje s finančnými inštitúciami, ktoré poskytujú študentom VŠMVV výhodné podmienky. Pre podrobnejšie informácie o produktoch a službách neváhajte kontaktovať:

 

Fond na podporu vzdelávania

http://www.fnpv.sk

viac informácií o Fonde na podporu vzdelávania a o podmienkach pôžičiek


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk