logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Dĺžka a priebeh štúdia

Na úspešné ukončenie bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia musí študent dosiahnuť 180 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 6 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

 

Forma a rozsah štúdia

Študijný odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia sa otvára v kombinovanej (externej) a prezenčnej (dennej) forme štúdia.
(1) Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.
(2) Výučba pre študentov prezenčného štúdia je stanovená vo výmere 10-14 týždňov/semester.

 

Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia a magisterského študijného programu Medzinárodné a diplomatické štúdia je pripraviť absolventa na kariéru spojenú s výbornou znalosťou súdobých problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky. Významný priestor pre absolventov tohto odboru predstavuje pracovné uplatnenie v diplomatických službách – na Ministerstve zahraničných vecí, zastupiteľských úradoch, konzulátoch, inštitúciach a orgánoch Európskej únie, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení ako OSN, NATO, OECD, OBSE a pod., v štruktúre politických strán, nadácií, mimovládnych organizácií medzinárodnej aj domácej sféry, médiách a nadnárodných obchodných spoločnostiach.

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre zvolený študijný odbor prebieha na dvoch úrovniach – pre uchádzačov o prezenčné (denné)  štúdium a pre uchádzačov o kombinované (externé) štúdium.

Uchádzači o prezenčné štúdium absolvujú všeobecno-vedomostný test zameraný na dejepis, geografiu, štátovedu, náuku o spoločnosti a prehľad o aktuálnom politickom dianí doma i v zahraničí.

Uchádzači o kombinované štúdium absolvujú na prijímacom konaní ústny pohovor.

 

Akademický titul

Absolventi bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia získajú titul „bakalár“, skrátene „Bc.“

 

Štruktúra študijného plánu

podrobnosti o vyučovaných predmetoch nájdete tu - študijný plán

 

Bakalárska práca, súborná skúška, štátna záverečná skúška

Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk