logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Európske štúdia a verejná správa

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Európske štúdia a verejná správa

Dĺžka a priebeh štúdia

Na úspešné ukončenie magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa musí študent dosiahnuť 120 ECTS – kreditov, čo zodpovedá dĺžke štúdia v rozsahu 4 semestrov. Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

 

Forma a rozsah štúdia

Študijný odbor Európske štúdia a verejná správa sa otvára v kombinovanej (externej) forme  štúdia.
Výučba pre kombinované štúdium je koncipovaná formou sústredení spravidla 6x za semester. Výučba prebieha v piatky poobede a soboty celý deň.

 

Cieľ štúdia a profil absolventa

Cieľom štúdia bakalárskeho študijného programu Verejná správa a styk s verejnosťou a nadväzujúceho magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa je pripraviť absolventa na kariéru spojenú v rade profesných oblastí, predovšetkým na ministerstvách a ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy, v žurnalistike a v inštitúciach zákonodarnej a výkonnej moci. Absolvent sa vzhľadom na svoju odbornú a teoretickú prípravu bude môcť uplatniť aj v podnikoch a organizáciách, ktorých zakladateľom alebo podielnikom sú obce /mestá/. Možnosť uplatnenia v regionálnych orgánoch štátnej správy a samosprávy, t.j., mestské podniky, rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprospešné organizácie, nadácie a ďalšie organizácie verejného sektora.

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre zvolený študijný odbor prebieha formou ústneho pohovoru.

 

Akademický titul

Absolventi magisterského študijného programu Európske štúdia a verejná správa získajú titul „magister“, skrátene „Mgr.“

 

Štruktúra študijného plánu

podrobnosti o vyučovaných predmetoch nájdete tu - študijný plán

 

Diplomová práca, štátna záverečná skúška

Pravidlá pre štúdium v jednotlivých študijných programoch upravuje Studijní a zkušební řád školy.

 

 

Máte záujem o štúdium tohto odboru? Viac informácií nájdete na stránke Prijímacie konanie.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk