logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Veda a výskum

PROJEKT:  Ekonomicko-politické aspekty demokratickej tranzície Ukrajiny

 

ANOTÁCIA K PROJEKTU:

Realizovaná bilaterálna aktivita BFB-PA26-006 bola zameraná na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi na oboch stranách vonkajšej hranice EÚ. Jej hlavným účelom bolo väčšie porozumenie spoločným  cezhraničným výzvam a príležitostiam a rozvoj nových a inovatívnych foriem cezhraničnej spolupráce.

 

Žiadateľom pre realizáciu aktivity bol Central European Education Institute s.r.o, Bárdošova 33, Bratislava a partnerom Bjorkness College Oslo. Seminára a workshopu sa zúčastnili aj ukrajinský partner. Zámerom bolo vytvoriť súbor výziev, ktorým čelí spoločnosť na Ukrajine v súvislosti s demokratickou tranzíciou. Slovenský partner sa na seminári podieľal svojimi skúsenosťami s demokratickou tranzíciou ako súčasť bývalého bloku socialistických krajín, zatiaľ čo partner z Nórska poskytol svoje bohaté skúsenosti s prehlbovaním demokratických princípov a budovaním občianskej spoločnosti ako jedna z najvyspelejších krajín sveta v danej oblasti.

 

Kód projektu: BFB-PA26-006 v rámci opatrenia B programu SK08 Cezhraničná spolupráca

Obdobie realizácie: február 2017  – jún 2017

Rozpočet projektu: 9 700 Eur

 

Kontakt odborná časť:

doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. - zodpovedný riešiteľ projektu

Kontakt žiadateľ:

Central European Education Institute s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava

info@vip-vs.sk

 

CIEĽ:

Cieľom bilaterálnej aktivity bolo upevnenie bilaterálnych vzťahov s nórskym partnerom prostredníctvom spoločnej práce na riešení problematiky ekonomicko-politických aspektov demokratickej tranzície Ukrajiny. Dôraz bol kladený na vymedzenie výziev, ktorým čelí spoločnosť na Ukrajine v súvislosti s demokratickou tranzíciou.

 

AKTIVITY:

Summary of Analyses [PDF, EN]

Sumarizačná správa [PDF, SK]

Summary Report [PDF, EN]

Scientific monograph cover [PDF, EN]

Scientific monograph [PDF, EN]

 

 

EEA Norwaz grants

Štátny znak SR

Aktivita je financovaná z grantov Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Supported by a grant from  Norway Grants.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk